TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Daha önce yürütülen TÇM-DK Projesinin devamı niteliğin-
de olan TÇM-DK Projesinin Sözleşmesi, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür-
lüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü ara-
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü tarafın-
dan T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) için halk sağlığının korunmasına yönelik geliştirilen
ve tıbbi cihazların kayıt, inceleme ve takip işlemlerini içeren
Ürün Takip Sistemi (ÜTS), Avrupa Birliği Komisyonu’nun 12
Şubat 2018 tarihinde Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenle-
sında imzalandı. Projede Türkiye Çölleşme Risk Haritasının
doğrulanması ve modelin kalibrasyonu faaliyetlerini ger-
çekleştirmek üzere, iki pilot Saha (Güney - Kuzey Marmara
ve Artvin-Iğdır) çalışması yapılacak.
diği “International Workshop on Global Use and Application
of UDI” etkinliğinde tanıtıldı. Çalıştaya TÜBİTAK BİLGEM ve
TİTCK temsilcileri katıldı. YTE tarafından yapılan “Product
Tracking System (ÜTS)” başlıklı sunuma katılımcılar tarafın-
dan olumlu geri bildirimler verildi.
Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyonu Projesi Başladı
Ürün Takip Sistemi, “International Workshop on Global
Use and Application of UDI” Etkinliğinde Tanıtıldı
TÜBİTAK BUTAL, 2018 yılı eğitimetkinlikleri kapsamında, Ulu-
dağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği
BölümüAraştırmaGörevlileri veYüksek Lisans öğrencilerine yö-
nelik “Gıdalarda Metal Analizleri Teknikleri Uygulamalı Eğitimi”
BUTAL Gıda veTarımKimyası Laboratuvarında gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BUTAL, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan gerçekleştirilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ile TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bel-
ge Yenileme Denetimlerini başarı ile tamamladı, belgelerin
devamına karar verildi. 2015 versiyonlarına göre yenilenen
Söz konusu Yönetim Sistemleri, süreçlerde sürekli olarak iyi-
leştirme ve müşteri odaklılık amaçlıyor.
Gıda örneklerinde metal numune hazırlama teknikleri; AAS,
ICP-OES ve ICP-MS teknikleri ile miktarsal tayini konularını içe-
ren uygulamalı eğitim, katılımcılara BUTAL tarafından ”Katılım
Belgesi”verilmesiyle sona erdi.
TÜBİTAK BUTAL’da Gıdalarda Metal Analizleri Teknikleri Uygulamalı Eğitimi
TÜBİTAK BUTAL’da TS EN ISO 9001 ve TS ISO 10002 Denetimleri
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook