TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ERANETMED Projesi (Euro-Mediterranean Cooperation
Through ERANET Joint Activities and Beyond) Dördüncü
Genel Kurul Toplantısı ve Final Konferansı, Ürdün proje orta-
ğı Ürdün Bilim ve Teknoloji Yüksek Konseyi tarafından Aka-
be’de düzenlendi.
ERANETMED Projesi ile Kuzey ve Güney Akdeniz ülkele-
ri, Avrupa ve Kuzey Afrika arasındaki bilimsel ve teknolojik
işbirliğini artırarak her iki bölgenin de maruz kaldığı ortak
toplumsal sorunlara yenilikçi ve rekabetçi çözümler bulmak
amaçlanıyor. TÜBİTAK’ın yardımcı koordinatörü olduğu,
2013 yılında başlatılan ve 2018 yılı Mart ayı sonunda tamam-
lanacak olan uluslararası işbirliği projesi, Avrupa Komisyonu
tarafından finanse ediliyor. ERANETMED Projesi konsorsi-
yumu Cezayir, Fransa, Mısır, Ürdün, Yunanistan, Almanya,
İtalya, Lübnan, Malta, Fas, Portekiz, Tunus, Güney Kıbrıs ve
İspanya olmak üzere Türkiye dâhil toplamda 15 üyeden
oluşuyor. ERANETMED Projesi kapsamında üç proje çağrısı
açıldı ve tüm ülkelerden araştırmacılar söz konusu çağrıla-
ra büyük ilgi gösterdi. TÜBİTAK, ilgili projenin faaliyetlerine
kendisine ayrılan bütçe ve görevler aracılığıyla katkı sağladı
ve proje çıktılarını takip etti.
ERANETMED Projesi Genel Kurul Toplantısında, koordina-
tör tarafından tüm proje ortaklarına proje süresince yapılan
faaliyetler hakkında bilgi verildi, ortakların proje ile ilgili
paylaşımlarda bulunması sağlandı. Avrupa Birliği Komis-
yonundan temsilcilerin de katıldığı Final Konferansında ise
ERANETMED Projesi süresince açılan çağrılar kapsamında
projesi desteklenen koordinatörlerin projeleri ile ilgili bilgi
paylaşımları ile iş paketi liderleri ve proje ortaklarının dene-
yimlerini aktardıkları oturumlar gerçekleştirildi.
Toplantıya TÜBİTAK’tan Uluslararası İşbirliği Daire Başkan-
lığı Uzmanı ve projenin TÜBİTAK’taki sorumlusu Ayşe Sayın
Üke ile ERANETMED Projesi çağrılarında panelist olarak gö-
rev yapan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Azize Ayol ve ERANETMED 2. Çağrısı kapsamında koordi-
natör olarak projesi desteklenen Ege Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Jale Yanık katıldı.
Toplantı, Final Konferansı oturumlarının tamamlanması-
nın ardından, Akdeniz bilimsel ve teknolojik işbirliğinin ar-
tarak devam ettirilmesi temennisiyle son buldu.
ERANETMED Projesi Genel Kurul
Toplantısı ve Final Konferansı Yapıldı
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook