TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin
Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında;
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Sağlık Hesap-
ları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırma Projesi”,
TÜSSİDE ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile tamamlandı. Bu çalış-
mada, giderek artmakta olan sağlık harcamaları karşısında
finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve daha maliyet et-
kin politikaların oluşturulabilmesi için Sağlık Hesapları Sis-
teminin daha ayrıntılı değerlendirilmesi, takibi ve analizinin
sağlanması amacıyla Türkiye’nin uygulamakta olduğu OECD
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2000 Sağlık Hesap-
ları Sisteminin, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olan OECD
2011 Sağlık Hesapları Sistemine uyumlu hale getirilmesi
hedeflendi. Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye Sağlık Hesapları
Sisteminin paydaş kuruluşlarının katılımı eşliğinde, projenin
amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki adımlar izlendi:
• Mevcut Sağlık Hesapları Sisteminin (SHS 2000), OECD ta-
rafından tavsiye edilen SHS 2011 sistemine uyarlanması için
genişletilmiş ve güncelleştirilmiş metodoloji kurgulandı.
• Türkiye’de, SHS verilerinin mevcut durumu tespit edildi
(toplanabilen ve toplanamayan, sınıflandırılamayan veya
adlandırılamayan veriler).
• SHS 2011 sistemine uygun, yeterli ve karşılaştırılabilir
veri aktarımının sağlanabilmesi için Türkiye Sağlık Hesapları
Sistemine veri sağlayan kurumların rolleri ve sorumlulukları
belirlendi.
• Sisteme veri girişlerini ve analizlerini yapacak kişiler eği-
tildi ve eğitim kılavuzları geliştirildi.
• Türkiye’nin mevcut sağlık hesapları sistemi olan OECD
2000 versiyonunun OECD tarafından güncelleştirilmiş ve
genişletilmiş olan Sağlık Hesapları Sistemi 2011 (SHS 2011)
sürümüne yükseltilmesine yönelik Ulusal Eylem Planı geliş-
tirildi.
Bu süreçte, Türkiye’nin sağlık finansmanı konusundaki ve-
rilerinden sorumlu olan ana paydaşlar; Sağlık Bakanlığı, Sos-
yal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı ile onlarca
veri sağlayan veya kullanan paydaşlarla birlikte çalışıldı.
Hem Türkiye’nin kendi sağlık hesaplarının gelişimi hem
de uluslararası iş birliği ve veri karşılaştırılabilirliği açısından
çok ciddi bir öneme sahip olan veri standardizasyonu sağ-
lanması, bu projenin en faydalı çıktılarından biri oldu.
“Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011
Sistemine Uyumlaştırma Çalışması” Tamamlandı
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook