TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 26

26
Bülten
2018
NiSAN
G A P B ö l g e s i n e Y ö n e l i k Ç a l ı ş t a y l a r D ü z e n l e n d i
GAP Bölgesine Yönelik Çalıştaylar Düzenlendi
ERA NET E-Rare-3 Fonlanan Projeler İzleme Toplantısı İtalya’da Gerçekleşti
GüneydoğuAnadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 12 Ekim 2017 tarihinde, Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi-
nin analiz edilmesi, stratejik yol haritasının ortaya konulması ve
bölgedeki rekabetçiliği, gelir düzeyini ve sürdürülebilir kalkın-
mayı arttırmayı sağlamak amacıyla imzalanan “Girişimcilik ve
Yenilikçilik Araştırma Projesi” kapsamında, bölgedeki organize
sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerine (KSS) yönelik
paydaşlarla yapılan Çalıştayların ardından, OSB ve KSS iş pake-
tinin saha çalışmaları başladı. Projenin diğer iş paketlerini oluş-
turan bölgedeki İŞGEM’lere ve Üniversitelere, Teknoloji Ge-
liştirme Bölgelerine (TGB), Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO)
yönelik Çalıştaylar, Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
İŞGEM Çalıştayında, Bölgedeki illerin Bilim, Sanayi ve Tica-
ret İl Müdürlükleri, Akademisyenler, Bölge Kalkınma Ajansları,
GAP ve KOSGEB uzmanları, Yerel Yönetim temsilcileri ve özel
sektörden katılımcılar yer aldı. Çalıştayda bölgedeki girişimcilik
ve yenilikçilik ekosistemine ilişkin katılımcıların görüşleri alına-
rak İŞGEM’lerin işleyişi ve yapılması gerekenler tartışıldı.
Üniversiteler, TGB ve TTO Çalıştayına ise bölgede yer alan
üniversiteleri temsilen akademisyenler, TGB Yönetimleri ve
firma temsilcileri, TTO yetkilileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlükleri, GAP, Bölge Kalkınma Ajansları uzmanları ve ilgili
diğer paydaşlar katıldı. Çalıştayın ilk oturumunda Ege Üniversi-
tesi’nden Doç. Dr. Serdal Temel, Ar-Ge veYenilikçilik üzerine su-
numyaparak kendi üniversiteleri bünyesindeAr-Ge, inovasyon
ve yenilikçilik ekosistemini nasıl kurguladıklarını ve stratejilerini
aktararak deneyimlerini paylaştı. Çalışmanın ikinci oturumun-
da ise GAP Bölgesi’ndeki üniversiteler, TGB’ler ve TTO’lar öze-
linde mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ve öneriler üzerin-
de gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirildi. Proje, bölgedeki
mevcut durumun daha iyi analiz edilebilmesi için her iki iş pa-
ketinin saha çalışmaları ile devam edecek.
JTC2014 Çağrısı sonucu fonlanan 14 projenin yürütücü-
leri, JTC2014 projelerindeki gelişmeleri anlattıkları birer
sunum gerçekleştirdi. Projelerin durumunun Bilimsel De-
ğerlendirme İzleme Komitesi Üyeleri tarafından değerlendi-
rildiği toplantıda, proje yürütücüleri, ayrıca projelerin fonla-
ma süresince karşılaştıkları bürokratik sorunları dile getirdi
ve projenin şu ana kadar geldiği bilimsel seviye hakkında
bilgi verdi. Toplantıya TÜBİTAK adına, Uluslararası İkili İşbir-
liği Daire Başkanlığı, İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden
ERA-NET E-Rare-3 Projesi Sorumlusu Dr. Jale Şahin katıldı.
ERA-NET E-Rare-3 Projesi JTC2014 Çağrısı bilimsel değer-
lendirme sonucu finansal destek alan projelerin İzleme Top-
lantısı İtalya’nın Bolonya şehrinde yapıldı.
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından, GAP Bölgesindeki İŞGEM’ler, Üniversiteler, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri ve Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Çalıştaylar Gerçekleştirildi
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook