TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 1

Nisan 2018
Sayı: 196
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
“1. Ulusal Blokzincir
Çalıştayı” TÜBİTAK BİLGEM
Tarafından Düzenlendi
“2023’e Doğru TÜBİTAK ile
Geleceğe Bakış Çalıştayı”
TÜSSİDE’de Düzenlendi
Bilim Diplomasisi
TÜBİTAK ile Yunus
Emre Enstitüsünü Bir
Araya Getirdi
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook