TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 16

16
Bülten
2018
NiSAN
4 0 0 6 T Ü B İ T A K B i l i m F u a r l a r ı D e s t e k l e m e P r o g r a m ı D e ğ e r l e n d i r i l d i
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları
Destekleme Programı Değerlendirildi
Toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, ülkemizin
kalkınması, refaha kavuşması ve çocuklarımızın çağın ge-
rektirdiği bilgi donanımına kavuşması yönünde çalışmaların
yapılması amacıyla oluşturulan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları
Destekleme Programı kapsamında, mevzuat ve uygulama
kaynaklı sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm
önerileri getirilmesi amacıyla, Antalya’da “4006-TÜBİTAK Bi-
lim Fuarları Destekleme Programı Değerlendirme Çalıştayı”
düzenlendi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın
açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay, Bilim ve Toplum Daire
Başkanlığı (BTDB) Başuzmanlarından Dr. İhsan Erdem Kay-
ral’ın programa ilişkin tanıtım ve fuar aşamaları ile ilgili su-
numu ve BTDB Mades Müdürü Kemal Tan’ın mali süreçlere
dair sunumu ile devam etti. TÜBİMER Müdür V. Meryem Şa-
hin Tütüncü’nün Çalıştay yöntemi hakkındaki sunumunun
ardından “Proje Hazırlama Süreci”, “Başvuru Süreci”, “Değer-
lendirme Süreci” ve “İzleme Süreci” başlıklarında sorunların
ve çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi için, İl Temsilcisi
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge sorumlularından oluşan
toplam 106 katılımcı ile dört oturum gerçekleştirildi. 12 ayrı
masadaTÜBİTAK BilimveToplumProgramları Müdürlüğü ve
TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile Danışma
ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri’nin moderatörlüğünde
gerçekleştirilen oturumların ardından oluşturulan çalışma
gruplarında görüşler bir araya getirildi ve taslak rapor hazır-
lanarak katılımcılara kapanış programı öncesinde sunuldu.
Dr. İhsan Erdem Kayral’ın Çalıştay çıktılarına ilişkin istatis-
tik ve değerlendirmelerinin yer aldığı sunumun ardından,
Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan’ın te-
şekkür, Bilim ve Toplum Daire Başkan V. Bekir Çengelci’nin
kapanış konuşmalarıyla Çalıştay tamamlandı.
Çalıştaya İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Sorumlularının yanı sıra TÜBİTAK adına Başkan Yardımcısı V.
Doç. Dr. İlker Murat Ar, Bilim ve ToplumDaire Başkan V. Bekir
Çengelci, Destek Programının Danışma ve Değerlendirme
Kurulu Üyeleri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü, Bi-
lim ve ToplumDaire Başkanlığının diğer birimleri, Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı, TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü, Ku-
rumsal İletişim Müdürlüğü, Kamu SM gibi farklı birimlerden
yönetici ve uzmanlar katıldı.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan
sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Çalıştay düzenlendi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook