TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 22

22
Bülten
2018
NiSAN
T Ü B İ T A K ’ t a K i ş i s e l l e ş t i r i l m i ş T ı p Ç a l ı ş t a y ı D ü z e n l e n d i
Üçüncü Uluslararası Jeotermal Enerji Kongre ve Sergisi bu
sene Dünya Bankası Grubu’nun ortak ev sahipliği, Avrupa Je-
otermal Enerji Konseyi (EGEC), Jeotermal Elektrik Santral Yatı-
rımcıları Derneği (JESDER), TC Jeotermal Kaynaklı Belediyeler
Birliği (JKBB), Türkiye Jeotermal Derneği (TJD) ve TC Başbakan-
lık YatırımDestek ve Tanıtım Ajansı’nın iş birliğiyle Ankara She-
raton Otel’de düzenlendi.
Etkinliğe finans endüstrisi, bankalar, işletme şirketleri, yatı-
rımcılar, sondaj şirketleri, danışmanlık şirketleri, jeotermal der-
nekler, ilgili bakanlıklar, kuruluşlar ve belediyeler katıldı. Etkin-
liğin ikinci günü anahtar konuşmalar oturumunda Ufuk2020
programı ve Enerji alanı ile ilgili sunumgerçekleştirildi. Özellik-
le Jeotermal sektörünün faydalanabileceği başlıklar hakkında
bilgilendirmede bulunularak, katılımcılar Ufuk2020 Progra-
mı’na yönlendirildi.
Ufuk2020 Programı Jeotermal Başlıklarına Yönelik Bilgilendirme Etkinliği
TÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği ile TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanlığı ev sahipliğinde, TÜBİTAK Başkanlık Mustafa
İnan Konferans Salonu’nda, “Doğru Tıbbi Uygulamalar (Pre-
cision Medicine) ve Dönüşümsel Tıp (Translational Medicine)
nedir? Kişiselleştirilmiş Tıbbın (Personalized Medicine) önemi
ve Türkiye’de Yapılması Gerekenler” başlıklı bir çalıştay düzen-
lendi. Türkiye’de Kişiselleştirilmiş Tıp alanındaki farkındalığı
artırmak, doğru tıbbi uygulamalar ve dönüşümsel tıp alanın-
daki mevcut durumu anlayabilmek, sorunları belirleyebilmek
ve nihai olarak ulusal bir politika belirleyebilmek amacıyla dü-
zenlenen Çalıştayın açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal yaptı. Çalıştayın TÜBİTAK ve TÜSEB’in birlikte
gerçekleştirdiği ilk çalıştay olması sebebiyle ayrı bir anlamı ol-
duğuna değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, Kişiselleştirilmiş Tıb-
bı doğru hastaya doğru zamanda doğru tedaviyi verebilmek
ve doğru tanıyı koyabilmek olarak tanımladı. Prof. Mandal, bu
alanda disiplinler arası çalışmaların önemini vurguladı. Çalışta-
yın tek katmanda gerçekleştirilen çalışmaların çok katmanda
eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilen çalışmalara dönüştürül-
mesinde önemli bir katkı sağlayacağına olan inancını belir-
ten Prof. Mandal’ın ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Keleştemur söz alarak TÜBİTAK ve TÜSEB’in kardeş kuruluşlar
olduğundan ve beraber çalışmalarının öneminden bahsetti.
Yeni teknolojik gelişmelerin ve genomprojelerinin de etkisiyle
kişiye yönelik tedavilerin giderek artacağını belirten Prof. Ke-
leştemur, ilk olarak kanser alanında uygulamaların başladığını
belirtti.
Açılış konuşmalarınınardındanTÜSEBTürkiye’deDoğruTıbbi
Uygulamalar ve Dönüşümsel Tıp başlıklı bir sunum gerçekleş-
tirdi. TÜBİTAK ise uluslararası alanda ve Ufuk2020 kapsamında
Kişiselleştirilmiş Tıp ve fonlanma olanakları hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi. Daha sonra çalıştay, alanlarında uzman kişile-
rin panelist olarak yer aldığı üç panel etrafında devam etti. Bu
panellerin konuları ‘Doğru Tıbbi Uygulamalar ve Dönüşümsel
Tıp’ta Büyük Veri ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri’, ‘Doğru Tıb-
bi Uygulamalar ve Dönüşümsel Tıp adına Atılması Gereken
Adımlar’ ve ‘Sosyoekonomik Açıdan Doğru Tıbbi Uygulamalar
ve Dönüşümsel Tıp’oldu.
TÜBİTAK’ta Kişiselleştirilmiş Tıp Çalıştayı Düzenlendi
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook