TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 24

24
Bülten
2018
NiSAN
T Ü B İ T A K B İ L G E M ’ e M ü k e m m e l Y a y ı n Ö d ü l ü V e r i l d i
12-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında Japonya’nın Mat-
sue Shimane şehrinde düzenlenen 13. Akıllı Bilgi Gizleme
ve Multimedya İşaret İşleme konferansında TÜBİTAK BİL-
GEM adına sunulan, “Cryptanalysis of a Random Number
Generator Based on a Chaotic Circuit” isimli yayına Mü-
kemmel Yayın Ödülü verildi.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 18 Aralık 2015 tarihinde imzalanan
sözleşme ile başlatılan ve 2017 yıl sonu itibariyle tamamlanan
“Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi”nin kapanış ve de-
ğerlendirme toplantısı, Giresun’da gerçekleştirildi.
DOKAP Bölgesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemleri-
nin mevcut durumunun analiz edilmesi, öncelikli müdahale
alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması, stra-
tejik bir yol haritasının ortaya konulması suretiyle; bölgede ye-
nilikçilik ve girişimcilik kapasitesini, rekabetçiliği, gelir düzeyini
artırmak, sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amaçlı
oluşturulan stratejilerin ve yol haritalarının bölgedeki paydaş-
larla paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantı DOKAP BKİ
Başkanı EkremYüce’nin açılış konuşması ile başladı.
Açılış konuşmasının ardından, TÜSSİDE uzmanları proje iş
paketlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere ve proje çıktılarına yö-
nelik sunumlar gerçekleştirdi. Proje iş paketlerinin sunumların-
da sırasıyla TÜSSİDE danışmanı Gülden Pınar Kaya tarafından
Bölge KOBİ’lerini geliştirmeye yönelik iş paketinin, Başuzman
Araştırmacı Ayşe Kandemir tarafından Serbest Bölge iş paketi-
nin, Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkcı tarafından Hazır Giyim
Kümelenme iş paketinin ve son olarak da Proje Yöneticisi Can
Bayraktar tarafından Organize Sanayi Siteleri, Sanayi Siteleri,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri, Üniver-
siteler ve Teknoloji Transfer Ofislerine yönelik iş paketlerinin
çıktıları katılımcılara aktarıldı.
TÜBİTAK BİLGEM’e Mükemmel Yayın Ödülü Verildi
DOKAP Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma
Projesi Kapanış Toplantısı Giresun’da Düzenlendi
Pei-Wei Tsai
Swinburne University of Technology, Australia
Program Committee Chair
The Thirteenth International Conference on
Intelligent Information Hiding and Multimedia
Signal Processing (IIH-MSP 2017)
Matsue, Shimane, Japan
August 12-15, 2017
Excellent Paper Award
in recognition of the professional excellence of the paper
Cryptanalysis of Random Number Generator B sed
o a Chaotic Circuit
by
Salih Ergun
Akinori Ito
Tohoku University, Japan
Program Committee Chair
Junzo Watada
Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia
General Chair
Jeng-Shyang Pan
Fujian University of Technology, China
General Chair
TÜBİTAK MAM, İZAYDAŞ’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAKMAMBaşkanı Prof. Dr. İbrahimKılıçaslan, beraberin-
deki heyetle birlikte, Marmara Bölgesinin en büyük atık yöne-
tim kuruluşu olan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ı
ziyaret etti.
MAM Enerji Enstitüsünün, atıkların verimli bir şekilde berta-
rafı ve bu atıklardan enerji üretimi konusundaki yetkinliklerini
aktarmak, işbirliği konularını görüşmek üzere gerçekleştirilen
ziyarette, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ab-
dulkadir Balıkçı ile İZAYDAŞ ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü
yetkilileri de yer aldı.
Ziyarette, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsünün katı atık gazlaş-
tırma ve organik atıklardan elektrik üretimi konusundaki çalış-
maları aktarıldı. Artan şehirleşmenin getirdiği kentsel atıkların
enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ve böylece
çevre kirliliğinin önlenmesi her iki kurumun da stratejik hedef
ve çalışmaları arasında bulunuyor. Görüşmede; bu konuda ya-
pılacak işbirlikleri değerlendirilerek mevcut işbirliğinin gelişti-
rilmesi konusunda mutabık kalındı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook