TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 20

20
Bülten
2018
NiSAN
“ T e m i z T e k n o l o j i ” İ ş F i k i r l e r i D e s t e k P r o g r a m ı G C I P, 2 0 1 8 B a ş v u r u l a r ı n ı z ı B e k l i y o r !
Paydaşları arasında Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, KOSGEB ve
TTGV’nin yer aldığı Türkiye’nin en kapsamlı temiz teknolojiler
platformu Girişimcilik Hızlandırma Programı - GCIP için baş-
vurular, 5 Mart- 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında
cleantechopen.org adresinden kabul edilecek. TÜBİTAK’ın ev
sahipliği ve liderliğiyle organize edilen panellerde projeler aka-
demisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri girişimcilerden
oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilecek, programa de-
vam etmeye uygun bulunan projeler seçilecek ve yarı finalist-
ler 18 Haziran 2018 tarihinde ilan edilecek.
GCIP’e başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım kur-
ması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk vatan-
daşı olması ve/veyaTürkiye’de bir ikamete sahip olması gereki-
yor. GCIP 2014-2017 yıllarındaki programlarda para ödülü alan
finalist takımlar ve üyeleri tekrar programa yarışmacı olarak
başvuru yapamayacaklar. Ancak para ödülü kazanmayan tüm
mezun ve katılımcılar tekrar başvuru yapabiliyor.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel
Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte “enerji ve
çevre”konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve yarış-
tığı uluslararası programaTürkiye’deTÜBİTAKTeknoloji veYeni-
lik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da,“Yenilenebilir Enerji”,“Enerji Ve-
rimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar”, “Akıllı
Ulaşım”ve“İleri Malzemeler”kategorilerindeki başvuruların ka-
bul edildiği yarışmaya, bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm
KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliş-
tirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya
çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar, uzmanlar ve
akademisyenler başvurabiliyorlar.
GCIP GirişimHızlandırma Süreçleri
• Eğitim, Mentorluk ve Sürekli Danışmanlık Desteği
Programıneğitimvementor destekleri gönüllülerdenoluşan
uzmanlar tarafından sağlanıyor. Programa destek sağlayanlar
arasında temiz teknolojilere odaklı geniş bir girişimci eğitmen
kadrosu ve GCIP mentor havuzunda yer alan 400’ü aşkın men-
tor bulunuyor. Yarı finalist olan ve GCIP İş Geliştirme Süreci’ne
katılmaya hak kazanan tüm girişimcilere süreç boyunca alan-
larında uzman +30 kişilik bir ekip tarafından Markalaşma, Satış
ve Pazarlama, İş Modelleri, İş Hukuku, Sürdürülebilirlik vb. ko-
nularda danışmanlık desteği sunuluyor.
Ayrıca takımlar özellikle teknoloji konusunda yaşadıkları
çeşitli sorunların çözümüne yönelik olarak sağlanan teknik
uzmanlar tarafından verilen destek hizmetlerinden de fayda-
lanıyor.
Ek olarak tüm girişimciler, Silikon Vadisi’nin ticari yüzünü
yansıtan ve temiz teknolojilerde girişimcilik konusunda uzman
olan programortağımız The Cleantech Open tarafından sağla-
nan webiner/seminer, doküman ve iş geliştirme araçlarından
yararlanıyor.
Önünüzdeki 5-6 ay boyunca amacınız, “binadan çıkmak” ve
işinizin değer zincirindeki potansiyel müşteriler, ortaklar, distri-
bütörler, yatırımcılar, rakipler, satıcılar gibi ilgili üçüncü şahıslar-
la konuşmak, hipotezlerinizi doğrulamaksa, GCIP programına
özel“20 aşamalı İşModeli Geliştirme veDoğrulama”metodu ile
GCIP /P103.2018/
BAŞVURULAR:
5 Mart - 5 Mayıs 2018
turkey.
cleantechopen
.org
yıl
dünyanın en kapsamlı temiz teknoloji
iş geliştirme platformuna
BİR FİKRİNİZ VARSA
Sürdürülebilir bir dünya için
geleceği şekillendirecek
SİZ DE KATILIN!..
Proje Yönetim O si
Tel: 0312 298 9406
GELECEK
HIZLA DEĞİŞİYOR!
Temiz teknoloji
girişimcileri
geleceği
şekillendiriyor!
İş fikirlerinize
kaynak sağlıyor,
ulusal ve uluslararası
fırsatlar sunuyoruz!
Siz de
bu değişimin
bir parçası olun!
TÜBİTAK-TEYDEB
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
Eski ehir Yolu 7. km 2151. Cad 06510
Program Kategorileri
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Su Ver liliği
Atık Yönetimi
Yeşil Binalar
Akıllı Ulaşım
İleri M lzemeler
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
HEDEFLERİ
“Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Prog
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook