TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK UME, Portekiz Kalite
Enstitüsü ile Mutabakat Zaptı İmzaladı
TÜBİTAK UME ile Portekiz Kalite Enstitüsü arasında imza-
lanan anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurtdışında muadili ku-
ruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sayısı 37’ye yükseldi.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Portekiz Kalite
Enstitüsü (IPQ) ile bilimsel metrolojik işbirliklerinin geliştiril-
mesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzaladı. Portekiz Dışişleri
Bakanlığı’nda düzenlenen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekçi’nin de katıldığı Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve
Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem toplantısı sonrasın-
da kayıt altına alınan “Mutabakat Zaptı”na, TÜBİTAK Ulusal
Metroloji Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ile Portekiz
Kalite Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı António Mira dos
Santos imza attı.
Anlaşmayla iki Enstitü arasında; metroloji alanındaki iliş-
kilerin kuvvetlendirilmesi, uluslararası alanda ve Avrupa
özelinde metroloji alanındaki faaliyetlere ilişkin teknik bilgi
ve görüşlerin paylaşılması, her iki ülke uzmanlarının eğitimi
konusunda koordinasyon sağlanması, her iki ülke uzman-
larının düzenlenecek ziyaretler ile teknik donanımlarının
artırımının sağlanması konularına yönelik şartlar belirlendi.
TÜBİTAK UME ile Portekiz Kalite Enstitüsü arasında imza-
lanan anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurtdışında muadili ku-
ruluşlarla imzaladığı Mutabakat Zaptı sayısı 37’ye yükseldi.
Toplantıda metrolojinin yanı sıra Portekiz ile olan ticaret
hacmimizin artırılması, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda
Portekiz’in desteğinin önemi gibi konularda da temaslarda
bulunuldu.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook