TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ramı GCIP, 2018 Başvurularınızı Bekliyor !
bunu başarmak elinizde.
• Girişimcilik Ulusal Akademisi ve Müşteri Doğrulama Ça-
lışmaları
Yarı finalist olan ve GCIP iş geliştirme sürecine katılmaya hak
kazanan tüm girişimciler ulusal akademinin olanaklarından
yararlanacak. Ulusal Akademi, mevcut iş modelinizde yer alan
tüm hipotez ve öngörülerinizin, kullanmakta olduğumuz 20
aşamalı iş geliştirme metoduna uyarlanarak, yeniden mercek
altına alınacağı ve geliştirileceği bir atölye çalışmasıdır.
Müşteri Doğrulama Çalışmalarında ise hipotezleri doğru-
layan veya geçersiz kılacak doğru kişiler ve şirketler ile daha
etkin şekilde nasıl iletişime geçebileceğiniz ve varsayımlarınızı
test edebileceğiniz hakkında çok daha fazla bilgi ve tecrübe
edineceksiniz.
• İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri
GCIP girişimcilerinin iş fikirlerini daha gerçekçi ve piyasaya
uygun hale getirebilmeleri ve iş fikirlerini daha doğru ifade
edebilmeleri amacıyla program sürecinde İş Kampları düzen-
leniyor. Bu kamplar, girişimcilerin iş geliştirme alanlarına yö-
nelik deneyimli konu uzmanlarından birebir bilgi ve destek
alabilecekleri yüz yüze mentorluk seanslarıdır. Her bir uzmanla
ayrı ayrı yapılan 45’er dakikalık bu seanslarda, girişimciler çeşitli
soru/sorunlara cevap ararken, 20 aşamalı İş Geliştirme Meto-
dolojisinin her bir aşamasını derinlemesine tartışma olanağı
bulabilir.
Programın ulusal aşamasındaki planlı bir diğer destek çalış-
ması da Deneme Jürisidir. Deneme Jürisi, girişimcilerin iş fikrini
ve projesini gerçek müşteri ve yatırımcı sunumlarından önce
farklı alanlarda uzman olan bir grup mentora anlattığı ve sa-
vunduğu bir grup çalışmasıdır. Deneme Jürisi üyelerinin iş fikri
ve proje hakkında görüş verdikleri, sorgulayıcı yaklaşımla ve bir
düşünce sistematiği çerçevesinde problemli gördükleri tüm
noktaları irdeledikleri ve format gereğince daha ziyade eksik
ve geliştirilmesi gereken hususlarda geri bildirimler sağladıkla-
rı bir etkinliktir. Deneme Jürisi, girişimci projesinin gerçek jüri,
müşteri ve yatımcı önündeki başarısının sınandığı bir prova
niteliğindedir. Bu etkinliğin programın yarışma kısmına etkisi
yoktur.
• İletişimAğı Desteği ve Yatırımcı Buluşmaları
Takımlar program paydaşları tarafından sağlanan profesyo-
nel iletişimağına erişim fırsatı bulacaklar ve bu sayede potansi-
yel müşteri, iş ortağı ve yatırımcı ile buluşacaklar. Fikir alışveriş-
lerinin yapılacağı ve benzersiz bir fırsat sunan bu iletişim ağı iş
modellerinin geliştirilmesinde ve tanıtımının yapılması konula-
rında takımlara büyük destek olacaktır.
GCIP Türkiye Ekipleri Global Forum’da!
Silikon Vadisi’nde yer alan program ortağımız The Cleante-
ch Open tarafından her yıl San Francisco’da; “Global Girişim
Haftası (GGH)” etkinliği olarak gerçekleştirilen Global Forum,
GCIP’nin uluslararası aşamasıdır. 2015 yılında, GCIP bölümün-
de verilen beş ödülden üçünü Türk takımları kazanmıştı. Glo-
bal Forum daha da büyüyerek 2018’de Los Angeles’e taşındı.
GCIP Ülkelerinin en başarılı 2017 girişimlerinin katıldığı Ocak
2018’deki Global Forum 2018’de verilen dört ödülden ikisini
yine Türk girişimcileri kazandılar. Global Forum’a katılan ekip-
ler; uluslararası mentorlar ile çalışma imkânını yakalarken, yatı-
rımcı aktivitesinde (Investor Connect) özel yatırım kuruluşları
ile finans ve risk sermaye gruplarının temsilcilerinin yer aldığı
özel seansta çok sayıdaki yatırımcıya fikir, proje ve ürünlerini
anlattılar. Expo’da ziyaretçilere ürünlerini sergilerken potansi-
yel müşteri ve stratejik ortaklar aradılar.
Kadın Girişimciler ve Başarıları Artıyor!
Kadın girişimcilerin güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattı-
ğı, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı
kanıtlanmış bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkan GCIP, kadın
girişimci Start-Up’ları destekleyerek, hatırı sayılır bir kadın giri-
şimci sayısına ulaştı. GCIP 2014 – 2017 yılları arasında değer-
lendirmeye tabi tutulan projelerden 73 takımın, mezunlarımız
arasında ise 23 takımın lideri kadın girişimciler!
Program Finali ve Ödüller
Program sonunda 1. seçilen takım 50.000 TL olan Ulusal Bi-
rincilik Ödülü’nü, 2. seçilen takım 25.000 TL İkincilik Ödülü’nü
ve 3. seçilen takım 15.000 TL Üçüncülük Ödülü’nü almaya ve
ilk iki sırada yer alacak takımlarının birer üyeleri, Los Angeles’te
gerçekleştirilecek Global Forum’da ülkemizi, programsponsor-
luğunda, projeleri ile temsil etmeye hak kazanıyorlar. Aynı za-
manda Global Forum’un sunduğu küresel yatırımcılar, iş çevre-
leri ve uluslararası mentorlar ile tanışma ve küresel platformda
diğer ülke ekipleri ile yarışma fırsatını da yakalıyorlar. Bunların
dışında başarılı takımları Bakanlık Özel Ödülü, Kadın Girişimci
Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Girişimcisi Ödülü, Sür-
dürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi ödüller bekliyor.
Program hakkında ayrıntılı bilgilere
hopen.org adresinden ve 0312 298 9406 numaralı telefondan
ulaşılabilir.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook