TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 32

32
Bülten
2018
NiSAN
ULAKBİM DergiPark koordinasyonunda, TÜBİTAK Feza Gür-
sey Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim semineri;
TÜBİTAK ULAKBİMMüdürü Mehmet Mirat Satoğlu ve TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın açılış konuşmaları
ile başladı. Satoğlu, DergiPark’ın başlangıcından bu yana ge-
çirdiği değişim sürecinei ve hizmet potansiyelinin artışını an-
lattı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ar, akademik süreli
yayıncılığın dünyadaki yerini ve ülkemizde bilimsel araştırma-
ların uluslararası standartlar çerçevesinde kayda geçmesinin
önemini aktardı. Eğitim seminerine çoğunluğu dergi editörü
olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 kişi katıl-
dı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan seminerde UDS
üzerinden Yazar, Editör, Hakem ve Dergi Yönetim süreçleri ayrı
ayrı uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.
Yaklaşık 2.000 ulusal akademik dergiye ev sahipliği yapan
DergiPark, ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) ile bir makalenin
başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçlerin
elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor.
DergiPark eğitim seminerlerine başta İstanbul, Trabzon ve
İzmir olmak üzere farklı şehirlerde devam edilecek. Türkiye’de
akademik süreli yayıncılığın standartlara uygunolarak gelişme-
si için UDS’nin yaygın ve ileri düzeyde kullanımı amaçlanıyor.
DergiPark Eğitim Seminerlerinin İlki Yapıldı
D e r g i P a r k E ğ i t i m S e m i n e r l e r i n i n İ l k i Y a p ı l d ı
TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen, “Konya-Karaman-
Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Etüd ve Fizibilite Projesi” ka-
panış çalıştayı ve proje bulgularının paylaşılması ile son buldu.
Kamu, sivil toplum, özel sektör ve üniversiteden katılımcıla-
rın katkıda bulunduğu Kapanış Çalıştayı, Konya Ovası Projesi
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı’nın açılış
konuşması ile başladı. TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer
Battal’ın konuşmasının ardından, KonyaMilletvekili Ziya Altun-
yaldız proje hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kapanış
Çalıştayının birinci oturumu, Başuzman Araştırmacı Dr. İsmail
Önden’in gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler sonucu elde
edilen tespitlerin katılımcılara sunumu ile tamamlandı.
İkinci oturumda ise kamu, özel sektör, sivil toplumkuruluşları
ve üniversitelerin katılımıyla Araştırmacı Mesut Samastı mode-
ratörlüğünde TÜBİTAK TÜSSİDE’nin tescilli ürünü olan Ortak
Akıl Platformu yöntemi adımları izlenerek çalışmalar tamam-
landı. Projenin son iş kalemi olan Kapanış Çalıştayında, proje
bulguları sistematikolarakdeğerlendirildi veprojesonuçlandırıldı.
Açılış konuşmalarında, bölgenin potansiyeli, gelecek he-
defleri ve Türkiye için alternatif bir sanayi merkezinin Konya-
Karaman ve Mersin ekseninde kurgulanmasına yönelik olası
iyileştirmeler tartışıldı. Proje sunumunda, araştırmalar kapsa-
mında tespit edilmiş olan bulgular ve bölge için öneriler kısa-
ca verildi. Sunum kapsamında mevcut dünyanın, Türkiye’nin
ve KOP bölgesinin ekonomik durumu, katma değerli üretime
yönelimin bir zorunluluk olduğu ve odaklanılması gerekli olan
ürün kalemleri verildi. Ardından mevcut ticaret koridorunun
kullanımı, odaklanılması muhtemel ürünlere yönelik stratejiler
sonucunda yeni durumda ticaret koridorunun ne olacağına
yönelik analizler tartışıldı. Ticaret koridoru kullanımını artırıcı
stratejilerden olan Özel Ekonomi Bölgeleri’nin bölgede kurgu-
lanmasına yönelik kavramsak tartışmalar ve kantitatif analizler
verildi. Mevcut ulaşım altyapısı ve gelecek ile ilgili duruma yö-
nelik fizibilite analizleri değerlendirildi ve yatırımların geri dö-
nüş oranları verildi. Son olarak tümbulgular birleştirilerek, KOP
Bölgesi’ne yönelik eylemplanı önerileri tartışıldı.
Çalıştay kapsamında tüm katılımcılar tarafından elde edilen
proje bulguları değerlendirildi ve kurgulanan yeni sanayi alan-
ları ile ilgili uygulanabilir çözümler tartışıldı.
Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına
Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi Kapanış Çalıştayı Yapıldı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook