TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel,
sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya
teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel geliş-
melerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları Başkanlığı’nca (BİDEB) düzenlenen Lise
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında, 12
Mart 2018 tarihinde Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstan-
bul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak
üzere 12 bölge merkezi ilde eş zamanlı olarak açılışı yapılan
sergiler, 14 Mart 2018 akşamına kadar bilim ve teknolojiye
ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve tüm vatandaşlar tarafından
ziyaret edildi. Sergi süresince bütün projeler, akademik jüri-
lerce değerlendirildi ve “Birincilik, İkincilik, Üçüncülük” de-
recelerini alan proje sahibi öğrenci ile danışmanlarına ödül
ödemeleri yapıldı. Bölge yarışmasında “Birincilik (Finalist)”
ödülü alan 219 proje 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında An-
talya’da düzenlenecek Final Yarışması’nda sergilenecek.
Bu yıl 49’uncusu düzenlenen yarışmaya yapılan başvu-
rular, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16 oranında arttı. 16
bin 181 proje başvurusunun yapıldığı yarışmaya başvuran
24 bin 320 öğrencinin 13 bin 303’ü kız, 11 bin 17’si erkek
öğrenci oldu.
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodla-
ma, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih ve Teknolojik Tasarım olmak üzere 12 alanda düzenle-
nen yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üni-
versitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan, alanlarında
uzman bölge jürileri tarafından yapıldı. Ön değerlendirme
sonucuna göre 12 bölge merkezi ilin her birinde 100 proje,
toplamda ise 1.200 proje bölge sergilerine katılmak üzere
davet edildi.
Dereceye Giren Öğrencilere Üniversite Sınavında Ek Puan
Yarışmanın final aşamasında Birincilik, İkincilik ve Üçün-
cülük ödülü alan öğrenciler, para ödülünün yanı sıra üniver-
site sınavına girecekleri yıl, ödül aldıkları alanla ilgili ÖSYM
Kontenjan Kılavuzu’nda belirtilen bölümleri tercih etmeleri
durumunda, yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek puan
alacaklar.
Ayrıca yarışmanın final aşamasında derece alanlar arasın-
dan akademik jüri tarafından belirlenen projeler, ABD’de
düzenlenen Uluslararası INTEL-ISEF Proje Yarışması ile Avru-
pa Birliği Genç Bilim İnsanları Proje Yarışması’na katılacaklar.
Söz konusu yarışmalarda “Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük”
derecesi elde eden proje sahibi öğrenciler, üniversite sınavı-
na girdikleri yıl ÖSYM Kontenjan Kılavuzu’nda belirtilen ilgili
bölümlere sınavsız yerleştirme hakkından yararlanacaklar.
49. Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Final Yarışması Başlıyor!
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook