TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
12. ULAKNET Çalıştayı Antalya’da Düzenlendi
Geleneksel hale gelen ULAKNET Çalıştayı’nın 12.si, TÜ-
BİTAK ULAKBİM tarafından Antalya’da gerçekleştirildi. 79
üniversite ve TÜBİTAK BİLGEM KSM, TODAİE, Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi kurumlardan 218 kişinin ka-
tıldığı Çalıştay’da, “ULAKNET’e Bakış”, “ULAKBİM Akademik
Bulut (OpenStack) Hizmetleri”, “ISO27001 Nasıl Uygulanır?”,
“Uzaktan Eğitimde Bulut Deneyimleri”, “Üniversite Uygula-
maları”, “Farklı DNS Çözümü (NSD, Unbound)”, “Kablosuz Ağ
Teknolojileri”, “Kampüs Uygulamaları”, “Açık Kaynak Antis-
pam Teknolojileri ve Örnek Yapılandırma”, “Özgür Yazılımlar-
la Ağ Güvenliği” konuları ele alındı. ULAKNET Uç Yöneticisi
toplantısının ardından yapılan Değerlendirme ve Kapanış
oturumu ile Çalıştay sona erdi.
ULAKNET Nedir ?
TÜBiTAK ULAKBİM tarafından işletilen ve internet altya-
pı hizmeti olan Ulusal Akademik Network- Ağ (ULAKNET);
Türkiye’deki tüm üniversiteler ile bunların fakülte ve diğer
alt birimleri, TÜBİTAK birimleri, Askeri Okullar, Harp Akade-
mileri ve Polis Akademileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ar-Ge
birimleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Milli
Kütüphane, YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurumlarından olu-
şan toplam 204 birime Metro Ethernet hatları kullanılarak
hizmet sağlıyor. Bu hizmetten bu uçlarda bulunan yaklaşık
111.000 öğretim görevlisi, araştırmacı ve 2.500.000’un üze-
rinde üniversite öğrencisi yararlanıyor.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook