TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 14

14
Bülten
2018
NiSAN
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu, Katar’da gerçekleştirilen Katar Vakfı
Yıllık Araştırma Konferansı’na (Annual Research Conferen-
ce-ARC) katıldı.
Konferansın açılış oturumunda yer alan “Ar-Ge: Öncelikle-
re Odaklanma, Etkin Değer Oluşturma” başlıklı panelde ko-
nuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim, teknoloji ve yenilik fa-
aliyetlerine verilen desteğin girdi ve süreç odaklı olduğunu,
ancak bu konuda daha çok çözüm ve çıktı odaklı yönetim
mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu çerçevede,
üniversite ve sanayinin birbirini tamamlayıcı şekilde ulus-
lararası işbirlikleri oluşturmasının önemine değinen Prof.
Mandal, bu hedefi gerçekleştirirken, gerek akademideki ge-
rekse özel sektördeki nitelikli insan kaynağının geliştirilme-
sinin gerekliliğini vurguladı.
Açılış oturumu “ARC 2018 Yılı En Başarılı Araştırma ve En
Başarılı Yenilik Ödülleri”nin Katar Şeyhası Moza Bin Nasser
tarafından sunulması ile son buldu. Ardından, tüm dünya-
dan 2000’den fazla araştırmacı ve girişimcinin bir araya gel-
diği “Araştırma”,“Araştırma Stratejileri”ve“İnovasyon”temalı
eş zamanlı oturumlar kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı, Şeyha Moza ile görüştü
ARC Konferansı kapsamında, Katar Vakfı Başkanı Şeyha
Moza bint Nasser’in daveti ile ikili bir görüşme gerçekleşti-
ren Prof. Mandal, sibergüvenlik gibi stratejik önemi haiz bir
konu ile başlayan ilişkilerimizin enerji, sağlık, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin farklı alanlardaki uygulamalarını da kapsa-
yacak şekilde genişletileceğini dile getirdi. Prof. Mandal,
özellikle savunma alanında yapılacak ortaklıkların iki ülke
arasındaki ilişkileri pekiştireceğini vurguladı. Şeyha Moza
ise, TÜBİTAK ile Katar Vakfı ve Katar Ulusal Araştırma Fonu
(QNRF) arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ve
iki ülkenin yapacağı ortaklıklara verdiği desteği dile getirdi.
Sibergüvenlik Alanında Ortak Projeler Fonlanıyor
Etkinlik kapsamında Ocak ayına kadar açık kalan ve 13
projenin yarıştığı sözkonusu işbirliği çağrısının sonuçları da
açıklandı. Program kapsamında, kritik altyapıların korun-
ması ve siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan
2 adet araştırma ve teknoloji geliştirme projesinin ortak ola-
rak desteklenmesine karar verildi.
Çağrı sonuçlarının duyurulmasından sonra gerçekleşti-
rilen basın toplantısında konuşan QNRF Başkanı Dr. Abdul
Sattar Al Taie, çağrı kapsamında TÜBİTAK’ın deneyimlerin-
den faydalanarak 2+2 modelinin başarı ile uygulandığını ve
böylelikle projelerde özel sektörün de yer almasının sağlan-
dığını belirtti. Dr. Al Taie pilot bir uygulama olan bu çağrı-
nın çok hızlı yürütülen değerlendirme yöntemi ile de bir ilk
olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin benzer
program ve değerlendirme yöntemleriyle farklı alanlarda
devam edeceğini ifade etti.
Bu çağrının temel unsurlarının bilim ve teknolojide mü-
kemmelliyet, rekabetçilik, değerlendirmede hakkaniyet ol-
duğunu vurgulayan Dr. Orkun Hasekioğlu, bu tecrübenin
yansıtılacağı yeni çağrının 2018 yılı içerisinde açılacağını
bildirdi.
Katar ile İşbirliklerinde Yeni Boyut
K a t a r
i l e
İ ş b i r l i k l e r i n d e
Y e n i
B o y u t
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook