TÜBİTAK Bülten / Sayı 196 - Nisan 2018 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ilim Olimpiyatları Ödülleri Sahiplerini Buldu
Sınavlar iki aşamalı olarak yapılmakta olup Birinci Aşama
Sınavı 28 il merkezi ile KKTC’de gerçekleştirilir. Birinci Aşama
Sınavı sonunda belli bir başarı düzeyine ulaşan öğrenciler,
İkinci Aşama Sınavı’na eşit şartlarda hazırlanmak üzere alan-
larında uzman Akademisyenler tarafından eğitilecekleri Yaz
Okulu’na davet edilirler. İkinci Aşama Sınavı’nın ardından
dereceye giren öğrencilere altın, gümüş ve bronz madalya-
ları takdim edilir.
TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Nedir? Uluslararası
Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ekipler nasıl
seçilir?
Ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrencile-
ri temel bilimlerde çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim ola-
nakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak
amacıyla Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.
Ulusal Bilim Olimpiyatları 2 aşamalı olarak 5 ayrı dalda
(Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar) düzenlenmek-
tedir.
Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama sınavına her or-
taöğretim kurumu, okul yönetimince seçilen başarılı öğren-
ciler ile katılabilir. Birinci Aşama Sınavlarında genel değer-
lendirme sonunda başarılı görülen öğrenciler o yıl içinde
yapılacak Yaz Okuluna ve ikinci aşama sınavlarına çağırılır.
İkinci Aşama Sınavları sonucunda ulusal madalyalar be-
lirlenir. İkinci Aşama Sınavlarında belli bir başarı düzeyi
gösteren öğrenciler eğitim amacıyla düzenlenen Kış Okulu
ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları Takım Seçme Sınavları-
na davet edilirler. Bu sınavlar sonucunda Uluslararası Bilim
Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek olimpiyat ekipleri
belirlenmektedir.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook