TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 15

15
1971 yılında Ankara’da doğan Syeda Arzu WASTI, ilk ve
orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamış, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden 1992 yılın-
da lisans ve 1994 yılında yüksek lisans (MBA) dereceleri al-
mıştır. 1994-1996 yılları arasında Fulbright bursiyeri olarak
Purdue Üniversitesinde (ABD) İnsan Kaynakları Yönetimi
yüksek lisansını tamamlamış, 1999 yılında Illinois Üniver-
sitesi Urbana-Champaign’den (ABD) Endüstriyel İlişkiler ve
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora derecesi almış-
tır. Aynı sene Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakülte-
sinde çalışmaya başlamış, 2005 yılında Doçent, 2011 yılında
Profesör ünvanlarını almıştır. Hâlen Sabancı Üniversitesinde
çalışmakta olan Syeda Arzu WASTI; Fakülte Yönetim Kurulu,
Doktora Program Direktörlüğü, Üniversite Akademik Kurulu
ve Araştırma Etik Kurullarında görev almıştır.
Örgütsel davranış/psikoloji alanında çalışan Syeda Arzu
WASTI’nin araştırmaları çalışanlar arasındaki ilişkilerin nite-
likleri ve bu ilişkilerin öncül ve sonuçlarının kültürlerarası
benzerlik ve farklılıklarına odaklanmaktadır. Özellikle çalı-
şan bağlılığı, örgütsel güven ve iş yeri şiddeti konularında
uzmanlaşan Syeda Arzu WASTI, alanyazında baskın olan
Kuzey Amerika kaynaklı kuram ve psikometrik ölçümlerin
kültürlerarası geçerliğini görgül olarak sınamış, Türkiye ve
benzeri kültürel veya kurumsal özelliklerdeki toplumlar için
modeller ve ölçekler geliştirmiş, alanın çok sesliliğine katkı-
lar sağlamıştır. Çalışmaları yönetim ve psikoloji alanlarının
saygın dergi ve el kitaplarında yayımlanmıştır. Araştırma-
ları Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK ve ABD National Science
Foundation (NSF) tarafından desteklenmiştir. Syeda Arzu
WASTI’nin yayın sayısı 23 olup h-indeksi 16’dır (Web of
Science - Mart 2019).
Prof. Dr. Syeda Arzu WASTI, International Academy of
Intercultural Relations En İyi Doktora Ödülü (2001), The
Academy of Management Carolyn Dexter En İyi Uluslararası
Makale Ödülü (2004) ve TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)
Teşvik Ödülü (2006) sahibidir. 2015 yılında International
Academy of Intercultural Relations tarafından Bilim Üyesi
seçilmiştir.
BİLİM ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Syeda ArzuWASTI
Alanı:
Yönetim ve Organizasyon
“Örgütsel davranış/psikoloji alanında bağlılık, güven ve iş yeri şiddeti konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle
BilimÖdülü verilmiştir.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...60
Powered by FlippingBook