TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 21

21
25 Temmuz 1978 tarihinde Gazi Magosa/Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde doğan Güliz Nigar GÜNCÜ, ilk, orta ve lise
eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 2000 yılında Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden dönem ikinciliği
ile mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalında araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve Sağlık Bilimleri Ens-
titüsüne bağlı olarak yürüttüğü doktora eğitimini “Fenitoin
ve Nifedipin Kullanan Hastalarda, Dişeti Oluğu Sıvısı ve Plaz-
madaki İlaç Konsantrasyonlarının Dişeti Büyümesi Üzerine
Etkisi”başlıklı tezi ile 2006 yılında tamamlamıştır. 2006-2010
yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak çeşitli araştırma ve
eğitim faaliyetlerine katılmış, 2007 yılında misafir öğretim
üyesi olarak Pittsburgh Üniversitesi Oral Biyoloji Ana Bilim
Dalında akademik çalışmalarına devam etmiştir. 2010 yı-
lında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent ve 2016 yılında
Profesör unvanlarını almaya hak kazanmıştır.
Periodontoloji ve dental implantoloji alanlarında ulusal
ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları, kitap bölüm
çevirileri ve uluslararası kongrelerde bilimsel komite üye-
likleri bulunmakta; ayrıca uluslararası indekslerce taranan
dergilerde hakemlik görevlerini yürütmektedir. Avrupa
Periodontoloji Federasyonu (EFP) ve Türk Periodontoloji
Derneğinin aktif üyesi, Uluslararası İmplantoloji Grubunun
(ITI) akademi üyesidir.
Doktora eğitimi sırasında, periodontal hastalıklardan biri
olan dişeti büyümelerinin patogenezini aydınlatmaya yöne-
lik araştırmayla çalışmalarına başlamış ve akademik hayatı
boyunca genel sistemik sağlık-ağız sağlığı ilişkileri ile perio-
dontal ve peri-implant hastalık patogenezlerini aydınlatma
üzerine araştırmalarını sürdürmüştür.
Araştırmaları, klinik durumun hızlı bir şekilde değerlendi-
rilebileceği kitlerin geliştirilmesiyle hastalığın erken teşhisi,
risk analizi ve kişiye özel tedavi yaklaşımını belirlemek adına,
öncelikle patogenezde rol oynayan uygun biyobelirteçlerin
tespiti üzerine odaklanmıştır. Salya ve dişeti oluğu sıvısı gibi
oral sıvıların tanısal amaçla kullanımı ve Ar-Ge çalışmaları-
nın tamamlanması ile klinik ortamda hasta başı tanısal kit-
lerin kullanıma sunulması, böylelikle periodontitisin ve pe-
ri-implantitisin erken teşhisi ve kişiselleştirilmiş ağız sağlığı
yaklaşımlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalarına devam
etmektedir. Güliz Nigar GÜNCÜ’nün yayın sayısı 41 olup
h-indeksi 13’tür (Web of Science - Mart 2019).
Prof. Dr. Güliz Nigar GÜNCÜ, hâlen Hacettepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinde lisans ve uzmanlık düzeyindeki
eğitim programlarında ve Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı
olarak yürütülmeye başlanan Oral Biyoloji doktora progra-
mında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte
ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yar-
dımcılığı görevini sürdürmektedir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Güliz Nigar GÜNCÜ
Alanı:
Periodontoloji
“Periodontoloji alanında kişiselleştirilmiş ağız sağlığı yaklaşımları oluşturabilmek adına, hasta başı tanı kitlerinin klinik ortamda kullanılabilmesi
hedefine yönelik olarak periodontitis ve peri-implantitis patogenezlerinde rol oynayan biyobelirteçlerin saptanması konularındaki uluslararası
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...60
Powered by FlippingBook