TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 14

14
Bülten
1966 yılında Adıyaman Besni’de doğan Kazim ŞAHİN, An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1990 yılında dere-
ce ile mezun olmuştur. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakülte-
sinde 1994 yılında Doktor, 1996 yılında Doçent, 2005 yılında
Profesör unvanlarını almıştır. Aynı Fakültede Anabilim Dalı
Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı görevle-
rinde bulunmuştur. İnönü Üniversitesinde 2011-2016 yılları
arasında Dekanlık yapmıştır. 2010 yılında Avrupa Veteriner
Hekimliği Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) Değerlendirme
Uzmanı, 2011 ve 2016 yıllarında European College of Poultry
Veterinary Science Diplomatı, 2014 yılında TÜBA Gıda ve
Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü olmuştur. Kazim ŞA-
HİN, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli
Üyeliğine, Aralık 2018’de TÜBA Konsey Üyeliğine ve 2017
yılında ise Yükseköğretim Kalite Kuruluna değerlendirici
olarak seçilmiştir.
Prof. Dr. Kazim ŞAHİN, Amerika Birleşik Devletleri’nden
Emory, Southern California, Wayne State, Teksas ve Tenesse
Üniversiteleri, Hindistan’dan Yeni Delhi Hamdard Üniversi-
tesi, Avrupa’dan Gent, Viyana Veteriner, Hannover Veteriner,
Aarhus, Kaposvar, Bialystok Medikal ve Poznan Yaşam Bilim-
leri Üniversiteleri, Avrupa Hayvansal Üretim Birliği, Dublin
Ulusal Gıda Merkezi ve İspanya Girona Ulusal Tarım Reform
Enstitüsü (INRA) ile bilimsel iş birlikleri kurarak aktif çalış-
malarda bulunmuştur. Kazim ŞAHİN’in yayın sayısı 216 olup
h-indeksi 37’dir (Web of Science - Mart 2019). Amerikan
Patent Enstitüsünden alınmış patentleri ile İngilizce ve Türk-
çe kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Avrupa Birliği 6.
Çerçeve Programı projeleri başta olmak üzere pek çok yurt
dışı projesinde koordinatör veya araştırmacı olarak görev al-
mış ve çok sayıda uluslararası kongrede düzenleme kurulu
başkanlığı ve üyelikleri yapmıştır.
Prof. Dr. Kazim ŞAHİN, evli ve iki çocuk babasıdır.
BİLİM ÖDÜLÜ
Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Kazim ŞAHİN
Alanı:
Besleme ve Beslenme Hastalıkları
“Kronik hastalıklardan (kanser, metobolik sendrom, obezite vb.) korunma ve kronik hastalıkların tedavisinde hedef bazlı moleküler beslenme
stratejilerinin belirlenmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle BilimÖdülü verilmiştir.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...60
Powered by FlippingBook