TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 23

23
14 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da doğan Yavuz AKBULUT,
lisans eğitimini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde, yüksek lisans eğitimi-
ni 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. Doktora
derecesini 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim
Dalından alan Yavuz AKBULUT, 2011 yılında Bilgisayar ve Öğ-
retim Teknolojileri Eğitimi bilim alanında Doçent unvanını al-
mış, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim
Dalına Profesör olarak atanmıştır.
Yavuz AKBULUT, bilgisayar destekli dil öğrenimi, eğitim fa-
kültelerinde teknoloji entegrasyonu, çevrimiçi veri toplama
araçları ve dijital korsanlık gibi başlıklarda gerçekleştirdiği tek
yazarlı yayınlarının yanı sıra; bilgisayar destekli öğretim alanın-
daki yaygın mitleri sorgulayan TÜBİTAK destekli deneysel araş-
tırmaların yürütücülüğünü üstlenmiş, doktora öğrencileri ile
birlikte gerçekleştirdiği bu araştırmalarda gençlerin çoklu gö-
rev avantajlarına ilişkin yaygınmitleri sorgulamıştır. Matematik
öğretiminde ikna teknolojisi kullanımı, öğretim amaçlı sosyal
ağ kullanımı, çevrimiçi oyuncu davranışı ve uyarlanabilir e-öğ-
renme gibi konulardaki çalışmaları, dünya sıralamasında üst
sıralarda yer alan dergilerde basılmış ve çok sayıda atıf almıştır.
Yavuz AKBULUT, güvenli ve etik teknoloji kullanımı üzerine de
çok sayıda uluslararası çalışma gerçekleştirmiş; bilgisayar ve in-
ternet etiği, dijital korsanlık, çevrimiçi risk algısı, siber aylaklık
ve siber zorbalık gibi konulara ilişkin yeni göstergeleri alanya-
zına kazandıran araştırma ekiplerinde yer almış; ülkemize özgü
değişkenlerin ortaya konmasına katkıda bulunmuştur.
Etki faktörüne göre üst sıralarda yer alan dergiler ağırlıklı
olmak üzere çok sayıda uluslararası çalışması bulunan Yavuz
AKBULUT, yedisi TÜBİTAK destekli olmak üzere ulusal ve ulusla-
rarası 28 araştırma projesinde görev almış, 53 bilimsel dergiye
hakem veya yayın kurulu üyesi olarak katkıda bulunmuş, do-
kuz doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Yayın sayısı 23 ve h-indeksi
10 (Web of Science - Mart 2019) olan Yavuz AKBULUT’un; gün-
cel çalışmaları insan bilgisayar etkileşimi, çevrimiçi ölçme araç-
ları, çalışan bellek kapasitesi ve bilgisayar destekli çoklu görev
performansı gibi konular üzerinedir.
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT, 2013 yılı Anadolu Üniversitesi Bilim
veTeknolojiTeşvikÖdülü, 2015yılı AltınvePlatinAkademikPer-
formans Ödülü, Finlandiya’da düzenlenen EdMedia2014’ten
Sıra Dışı Çalışma Ödülü, ABD’de düzenlenen AECT2017’den En
İyi Makale Ödülü, ICITS 2018’den En İyi Bildiri Ödülü, TÜBİTAK
Proje Performans Ödülü, UFUK2020 Eşik Üstü Ödülü, üç farklı
uluslararası dergiden Sıra Dışı Hakemlik Ödülü ve otuzu aşkın
Makale Performans ya daYayınTeşvik Ödülünün sahibidir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Alanı:
Eğitim Bilimleri
“Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilişim Etiği alanındaki özgün araştırmaları ve uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik
Ödülü verilmiştir.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...60
Powered by FlippingBook