TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 9

programın çağrısına ocak ayında çıkacağız”diye konuştu.
“Geleceğin Teknoloji Yıldızları Bilim Merkezlerinden ve
Deneyap Teknoloji Atölyelerinden Çıkacak”
Varank, yazılımın önem verdikleri bir diğer konu olduğunu,
bunun için teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgi-
li kurumlarla yakın iş birliği içerisinde olduklarını anlattı. Açık
Kaynak Platformunu kurduklarını anımsatan Varank, “Yerli
açık kaynak çözümleri geliştirerek dışa bağımlılığı azaltacak,
tasarrufları artıracak ve olası siber güvenlik saldırılarını berta-
raf edeceğiz. Bu platform 2023’e kadar en az 500 bin yazılımcı
yetiştirme hedefimizde de etkili olacak”dedi. Varank, çocukları
ve gençleri ihmal etmediklerini vurgulayarak, çocukların ener-
jilerini bilime ve teknolojiye yönlendirmeleri için BilimMerkez-
leri ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni kurduklarını, “geleceğin
teknoloji yıldızları”nın bumerkezlerden çıkacağını dile getirdi.
“TÜBİTAK ve TÜBA’nın Birikimi, Türkiye’nin Birikimidir”
Varank, TÜBİTAK ile milli ve özgün teknolojileri destekle-
diklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Yılın 10 ayında, özel
sektörün 3 bin 72, akademinin 1110 Ar-Ge projesine kaynak
sağladık. Ayrıca 5 bin 180 bilim insanı farklı desteklerimizden
faydalandı. TÜBİTAK enstitüleri de kritik teknolojilerin gelişti-
rilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Geliştirilen Ar-Ge tabanlı
ürünler, sanayimiz tarafından ticarileştiriliyor. Buradan altını
çizerek ifade etmek istiyorum ki TÜBİTAK ve TÜBA’nın birikimi,
Türkiye’nin birikimidir. Bu güzide kurumlarımızın verdiği des-
teklerleTürkiye, özellikle savunma sanayisinde, küresel güçlere
geri adım attırabilen bir ülke haline geldi. Şimdi sırada, göster-
diğimiz bu başarıyı tüm teknoloji alanlarına yaymak var.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Bilimsel Araştır-
maya Ayrılan Fon Artışı Gençleri Özendirdi”
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer
Şeker demedeniyetin bilim tarihine yaptığı katkılarınmaalesef
bilinçli-bilinçsiz şekilde üstünün örtüldüğünü ve bilimsel mira-
sın uzun yıllar görmezden gelindiğini kaydetti. Bilimsel araştır-
maya ayrılan fonlardaki artış sayesinde gençlerin bilimsel çalış-
malara özendirildiğini belirten Prof. Dr. Şeker, “Ülkemizin refah
seviyesinin yükseltilmesi ve yüksek makamlarının liderliğinde
oluşturulan Cumhuriyetin 100. yılı vizyonu ile 2053 ve 2071
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi ancak yetiştirilecek nitelik-
li insan gücü ve genç bilim insanlarının çaba ve gayretleriyle
mümkün olacak”değerlendirmesinde bulundu. Her toplumun
kendi stratejisine göre bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerini
öncelediğini ve teşvik ettiğini dile getiren Prof. Dr. Şeker, şöy-
le konuştu: “Bizler de insanlığa, bilimsel üretimde daha iyisini,
daha güzelini ve verimlisini sunma konusunda alternatif özel
çözümler üretmeliyiz. Bu çabanın paradigma değişimi gerek-
tirdiğini ve bilimin Avrupa merkezcilikten çıkarılarak insanlığın
ortak mirası olarak görülmesi, emeğe ve insana saygılı bilim
kültürü oluşturulması sorumluluğunun bilincindeyiz. Son yıl-
larda sağlanan imkânlarla ülkemizin bilimsel araştırma alt ya-
pısı ve proje destekleri bilim insanlarımıza dünyayla rekabet
etme şansı sunmaktadır.” Prof. Dr. Şeker, tam bağımsız Türkiye
için milli ve yerel değerlerden beslenen daha fazla üretim ve
9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...60
Powered by FlippingBook