TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 11

Merkez ve Enstitülerimizde, yetkinliklerimizi hedef, sonuç
odaklı ve işbirliği içerisinde geliştirerek, ülkemizin kritik ihti-
yaçlarına en etkin ve kısa sürede cevap verecek stratejik öne-
me sahip Ar-Ge ve yenilik projelerinin hayata geçirildiğini dile
getiren TÜBİTAK Başkanımız, savunmadan, gıdaya, kimyadan,
bilişime, uzaydan, ilaca birçok alanda araştırmalar yapıldığını,
2019 yılının bu anlamda pek çok ilki başarı ile gerçekleştirdiği-
miz bir yıl olduğunu ifade etti.
Yerli elektrikli otomobildeki ülke başarımızı yerli yüksek hız-
lı trene taşımak üzere TCDD Genel Müdürlüğümüz ile birlikte
Raylı Ulaştırma Teknolojileri Enstitüsünün; Yapay Zekâ ala-
nında ilgili tüm akademik ve iş dünyası paydaşları ile birlikte
geliştirmek ve birlikte başarmak hedefiyle Yapay Zekâ Enstitü-
sünün kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, “Zat-ı alinizin
himayesinde başlatılan “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim
Üssü Projesi” girişimini Türkiye’deki kutup araştırmalarının tek
bir merkezden koordine edilmesi ve kurumsallaşması amacıy-
la, Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurduk”dedi.
Bu yıl pek çok ilki başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren
Prof. Dr. Mandal, “Çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye’nin milli
teknoloji hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde öncü
kurumolmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin hedef-
lerini gerçekleştirmede tüm gayretimizle çalışmaya önümüz-
deki dönemde de devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.
“Bilim İnsanlarına Yönelik Desteklerin Taçlandığı Süreç,
TÜBİTAK Ödülleridir”
Bilim insanlarına yönelik desteklerin taçlandığı sürecin,
TÜBİTAK ödülleri olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, 54 yıldır
verilen ödüller kapsamında 175 BilimÖdülü, 87 Hizmet Ödülü,
509 Teşvik Ödülü, 17 Özel Ödül ve bu yıla mahsus olmak üzere
verilen Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü ile birlikte top-
lam 789 bilim insanının ödüllendirdiği bilgisini verdi. Prof. Dr.
Mandal,TÜBİTAKYönetimKurulunca bu yıl da 4 BilimÖdülü, 11
TeşvikÖdülü ve Prof. Dr. Fuat Sezgin BilimTarihi Ödülü verilme-
sinin kararlaştırıldığını bildirdi. TÜBİTAK’ın, 56 yıldır olduğu gibi,
önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarımız, üniversitelerimiz,
öğrencilerimiz, gençlerimizi, araştırmacılarımız ve özel sektö-
rümüz için en ciddi paydaş, en güvenilir çözüm ortağı olmaya
devam edeceğini ifade eden TÜBİTAK Başkanımız, “Bugün, bu
töreni, Cumhurbaşkanlığımızın çatısı altında, Cumhurbaşkanı-
mızın himayesinde yapıyor oluşumuz, bilime ve bilim insanları-
na verilen değerin en önemli göstergesidir”dedi. TÜBİTAK Baş-
kanımız konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu duygu ve
düşüncelerle, ödül alan tümbilim insanlarımızı içtenlikle kutlu-
yorum; başarılarının devamını diliyorum. Ödül sürecinde, bilim
insanlarımızdan desteklerini esirgemeyen üniversitelerini ve
özellikle ailelerini de tebrik ediyorum. Bilime ve bilim insanına
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bu töreni himayelerin-
de gerçekleştirmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir
kez daha şükranlarımı sunuyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
Konuşmaların ardından TÜBİTAK Ödülleri Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Sayın Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof.
Dr. Hasan Mandal tarafından sahiplerine tevdi edildi.
11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...60
Powered by FlippingBook