TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla
anıyoruz”dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 57 bilim insanının TÜBİTAK
ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldüğünü, TÜBİTAK’ın üç
farklı kategoride toplam 16 ödül belirlediğini ifade etti. Ödül
alan tüm akademisyenlerin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu
gördüklerine işaret eden Erdoğan, TÜBİTAK’ın 56 yıldır bilim ve
teknolojinin mihmandarlığında Türkiye’nin kalkınmasını des-
tekleyecek adımlar attığına dikkati çekti. Erdoğan, şunları söy-
ledi: “Araştırma-geliştirme desteklerinden girişimciliğe, bilim
insanı burslarından uluslararası işbirliklerine pek çok alanda
TÜBİTAK destekleri bulunuyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla
dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler üretiyoruz. Savunmadan
uzaya, kutup çalışmalarından astronomiye, akademiden sana-
yiye uzanangeniş bir alanda atılımları ve yenilikleriTÜBİTAK va-
sıtasıyla destekliyoruz. Bilimin ve mühendisliğin her alanında
araştırmacılarımıza önemli imkânlar sunuyoruz. Mesela 2002
yılında bilim insanlarımıza sadece 150 milyon lira destek sağ-
lanırken bu sene verdiğimiz destek 1,8 milyar liraya ulaştı. Böy-
lece üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini
önemli ölçüde artırdık. Bu desteklerle 207 üniversite bin 572
araştırma-geliştirme ve tasarımmerkezi ile 85 teknoparkta faa-
liyet gösteren araştırmacıların da yanında olduk. Adeta sıfırdan
kurduğumuz alt yapı sayesinde araştırma geliştirme harcama-
larının milli gelirimizdeki payı ilk defa yüzde 1’i aştı. İnşallah
önümüzdeki dönemde bu oranı artıracağız. Çünkü günümüz
ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolunun
yüksek teknoloji ve yenilikçilik olduğunu biliyoruz.” Cumhur-
başkanı Erdoğan, güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarını
yakalayabilmeleri için üretimi yüksek teknolojiye dayalı katma
değerli ürünlere yöneltmek mecburiyetinde olduklarının altını
çizdi. Bilim insanlarının ortaya koyacağı başarıların, yeniliklerin
ve keşiflerin bu dönüşümü gerçekleştirmede kritik öneme sa-
hip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Bilgiyi
ve teknolojiyi üretmeyen, bunları en iyi şekilde kullanamayan
ülkelerin geleceğin dünyasında işi doğrusu çok zor. Ürettiğimiz
bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm insanlığın
refahına da katkıda bulunacağız. Milli teknoloji hamlemizin
amacı da işte bu süreci desteklemektir. Bu amaçla ülkemizi
dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline ge-
tirmek istiyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile
oldukça vizyoner ve yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. Çağrı-
mıza dünyanın dört bir yanından başvuru aldık. Alanın en iyisi
küresel şirketlerinden ve dünyanın en iyi üniversitelerinden
araştırmacılar Türkiye’ye gelip bizim kurduğumuz alt yapılarda
çalışmayı tercih ettiler. Hâlihazırda 98’i Türk, 29’u yabancı ol-
mak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydala-
nıyor. Gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurmalarını da te-
lleri Sahiplerini Buldu
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...60
Powered by FlippingBook