TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 19

19
31 Mart 1979 tarihinde Samsun’da doğan Alper UZUN, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden
2001 yılında mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans
çalışmasını Prof. Dr. Işık ÖNAL’ın danışmanlığında, katalitik
tepkime mekanizmalarının bilgisayar ortamında incelenmesi
üzerine yapan Alper UZUN, doktorasını Kaliforniya Üniversi-
tesi, Davis’te kataliz alanının liderlerinden olan Prof. Bruce C.
GATES’in danışmanlığında tamamlamıştır. Katalizörlerdeki ya-
pı-performans ilişkilerini atomik seviyede anlamaya yönelik tez
çalışmasının sonuçları, Nature Nanotechnology, Journal of the
American Chemical Society (JACS) ve Angewandte Chemie
(kapak olarak) gibi prestijli dergilerde yayımlanmıştır. Alper
UZUN doktora sonrası çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi,
Berkeley’de kataliz alanının bir başka lider ismi olan Prof. En-
rique IGLESIA’nın araştırma grubunda, hidrokarbonların ka-
talitik dönüşümleri üzerine yapmıştır. Daha sonra dünyanın
önde gelen enerji firmalarından, ConocoPhillips’in Araştırma-
Geliştirme Merkezine araştırma mühendisi olarak katılan Alper
UZUN, bu kapsamda 2020-2030’un enerji problemlerine yöne-
lik katalizörlerin geliştirilmesinde ve geleceğin yakıt formülas-
yonlarının belirlenmesinde görev almıştır.
Ağustos 2012’den bu yana Koç Üniversitesi Kimya ve Biyo-
loji Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev
yapan Alper UZUN’un araştırma grubunda yürütülen çalış-
malardan bir bölümü, tek-atom merkezli (single-site) destekli
metal katalizörlerin performanslarının ve dayanıklılık limit-
lerinin kullanılan destek malzemelerindeki modifikasyonlar
ve yüzeyleri kaplayacak iyonik sıvılardaki yapısal değişimler
ile kontrol altına alınması üzerinedir. Bu doğrultuda yapı-
lan çalışmalar kataliz alanın en prestijli dergilerinden olan
Chemical Science, ACS Catalysis (iki ayrı makale) ve Journal
of Catalysis’de yayımlanmıştır. Bu çalışmalar Amerikan Kimya
Birliğinin Chemical&Engineering News’de (C&ENews) yapılan
haberlerde yer alarak tek-atomlu katalizörlerin performansla-
rının kontrol edilebilmesinde çığır açıcı olarak lanse edilmiştir.
Alper UZUN, temel-seviyedeki bu çalışmalarının yanı sıra, en-
düstri destekli yürüttüğü projelerle de ülkemizin kısıtlı enerji
kaynaklarının daha verimli kullanılması üzerine çalışmaktadır.
Bu çalışmalara örnek olarak, gliserolden çevreci yakıt katkıla-
rının üretilmesi ve karbondioksitin sıvı yakıtlara dönüştürül-
mesi üzerindeki çalışmalar gösterilebilir. Kataliz alanındaki bu
çalışmaların yanı sıra, kurulan iş birlikteliği kapsamında metal
organik yapıların (MOF’ların) iyonik sıvılarla birleştirilmesiyle
gaz seçiciliklerinin artırılmasına odaklanılmaktadır. Yeni geliş-
mekte olan bu alanda, grubun öncü niteliğindeki çalışmaları
JACS, ACS AppliedMaterials and Interfaces, ChemSusChemve
Chemical Engineering Journal gibi prestijli dergilerde yayım-
lanmıştır. Bu makalelerden JACS’de yayımlananı MOF’ların yü-
zeylerinin akıllı bir kapı olarak çalışabilecek iyonik sıvılarla kap-
lanmasıyla gaz seçiciliklerinin ciddi bir şekilde artırılabileceğini
göstermesiyle alanda öncüdür. JACS’de kapak olarak kendine
yer bulan bumakale hakkında C&ENews’de haber yapılmıştır.
Yayın sayısı 47, h-indeksi 17 (Web of Science - Mart 2019)
olan Doç. Dr. Alper UZUN, bu çalışmalarıyla TÜBA-GEBİP
(Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
Ödülleri Programı) ve BAGEP (Bilim Akademisi Genç Bilim İn-
sanları Ödül Programı) ödüllerine; verdiği derslerdeki perfor-
mansıyla Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üstün Öğretim
Ödülü’ne layık görülmüştür. Hâlen Koç Üniversitesi TÜPRAŞ
Enerji Merkezinde eş-yönetici ve de Koç Üniversitesi Yüzey
Araştırma Merkezinde yardımcı yöneticilik görevlerini sürdür-
mekte olan Alper UZUN, Türkiye Kataliz Derneğinin Yönetim
Kurulunda görev yapmaktadır.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Doç. Dr. Alper UZUN
Alanı:
Heterojen katalizörler ve gaz depolama/ayırma için malzemeler
“Enerji alanında kullanılan katalizörlerdeki ve gaz depolama/ayırmamalzemelerindeki yapı-performans ilişkilerininatomik seviyede belirlenmesi
ve bu bilgi ışığında söz konusu malzemelerin çeşitli enerji uygulamaları için yüksek performans sağlayacak şekilde geliştirilmesi konularındaki
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...60
Powered by FlippingBook