TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 16

16
Bülten
1941 yılında Ankara’da doğan Esin KÂHYA, 1964 yılında
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun
olmuştur. 1971 yılında Edebiyat Doktoru unvanını almıştır.
1973-1974 yıllarında İngiltere’de burslu olarak araştırma
yapmış ve bu süre içersinde Well Come Institute ve British
Library’de araştırmalarını sürdürmüştür. Ayrıca son altı ay
Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olarak konu-
suyla ilgili derslere devam etmiştir. 1974 yılı ikinci yarısında
Fransa’nın başkenti Paris’te Bibliothéque Nationale’de konu-
su ile ilgili araştırmalar yapmıştır.
Esin KÂHYA, 1977 yılında Doçent, 1982 yılında Profesör
unvanlarını almıştır. 1984-1986 yıllarında Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde, 1988-1990 yıllarında aynı üniversi-
tenin Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans ve
yüksek lisans dersleri vermiştir. 1997-2000 yıllarında Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde Felsefe ve Tarih Bölümlerinde;
2003-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp ve
Türkçe Tıp Bölümlerinde konusuyla ilgili dersler vermiştir.
2005-2006 ders yılında İstanbul’da Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesinde konusuyla ilgili yüksek lisans ve
doktora dersleri vermiştir.
1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakül-
tesinde Dekan Yardımcısı, 1994-1997 arasında aynı fakülte-
de Felsefe Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.
Esin KÂHYA, Atatürk Kültür Merkezi Üyeliği ve Kültür
ve Turizm Bakanlığında yayınlar dairesinde yayın komis-
yonunda görev yapmıştır. Ayrıca Uluslararası ve Ulusal Tıp
Tarihi Kurumu, Uluslararası Bilim Tarihi Kurumu, Türk Bi-
lim Tarihi Kurumu, Türk Felsefe Derneğinin üyesidir. Türk
Dil Kurumunda, 2006 yılından bu yana “Tıbbî Terminoloji
Grubu”nda görev yapmaktadır.
Esin KÂHYA, konusu ile ilgili muhtelif ulusal ve uluslararası
toplantılara katılmış ve düzenleme komitelerinde yer almış-
tır. Kayseri’de 2006 yılında düzenlenen Gevher Nesibe Tıp
Okulunun kuruluşunun 800. yılı düzenlemelerinde komite
başkanı olarak görev yapmış ve Atatürk Kültür Merkezinin,
Türk Tıp Tarihi Kurumunun ve Türk Tanıtma Vakfının (TÜTAV)
düzenlemiş olduğu çeşitli kongrelerde, düzenleme komite-
sinde görev almıştır. Esin KÂHYA, Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Atatürk Kültür Merkezi Şeref Üyesidir.
Prof. Dr. Esin KÂHYA’nın bilimsel çalışmaları İslam Dünyası
ve Osmanlılardaki doğa bilimleri ve tıp çalışmaları üzerin-
de yoğunlaşmıştır. Konuyla ilgili ilk çalışmaları (doktora ve
doçentlik çalışmaları) Osmanlılardaki tıp çalışmalarıyla ilgili-
dir. (Doktora Tezi: The Treatise on Anatomy of Human Body,
One Hundred Great Boks of Islamic Civilisation, National Hijra
Council, Islamabad, 1990) Daha sonraki yıllarda Ortaçağ İs-
lam Dünyasındaki çalışmalara ağırlık vermiş ve bu bağlam-
da Cabir b. Hayyan, ibn-i Sina, Beyruni, Zehravi, Ahmed b.
Mansur, Kazvini gibi İslam Dünyasındaki belli başlı bilim
adamlarının eserlerini Türkçeye kazandırmış ve bu dönemle
(MS IX-XIV. yy) ilgili değerlendirme çalışmaları yapmıştır.
2019 Yılı TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bilim Tarihi Ödülü
Prof. Dr. Esin KÂHYA
Alanı:
BilimTarihi
“Bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2019 Yılı TÜBİTAK Prof.
Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmiştir.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...60
Powered by FlippingBook