TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 13

13
1958 yılında Ankara’da doğan Erdal ARIKAN, ilköğrenimini
1969 yılında Manisa Ali Rıza Çevik İlkokulunda, orta ve lise
öğrenimini 1973 ve 1976 yıllarında Bornova Anadolu Lisesinde
tamamlamıştır. Elektrik Mühendisliği lisans eğitimine 1976
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başlamış, lisans de-
recesini 1981 yılında California Institute of Technology’de ta-
mamlamıştır. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri
alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini 1982 ve 1986
yıllarında Massachusetts Institute of Technology’den almış-
tır.
Erdal ARIKAN, akademik kariyerine 1986 yılında Univer-
sity of Illinois Urbana-Champaign’deYardımcı Doçent olarak
başlamıştır. Bir buçuk yıl bu üniversitede çalıştıktan sonra,
1987 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesine katılmış-
tır. Hâlen aynı üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık
alanı; bilgi kuramı, hata düzeltici kodlar ve daha genel
olarak haberleşme mühendisliğidir. Erdal ARIKAN’ın yayın
sayısı 31 olup h-indeksi 13’tür (Web of Science - Mart 2019).
Son yıllarda başlıca uğraş konusu, kutupsal kodlar adı ve-
rilen bir hata düzeltici kodlama tekniğinin geliştirilmesi olmuş-
tur. Bu alandaki çalışmaları nedeniyle kendisine 2010 Sedat Si-
mavi BilimÖdülü, 2010 IEEE InformationTheory Society Paper
Award, 2011 Kadir Has Vakfı Bilim Ödülü, 2013 IEEE W.R.G
Baker Award, 2017 IEEE Türkiye Şubesi Ömür Boyu Başarı
Ödülü, 2018 IEEE Hamming Medal, 2018 Huawei Medal
for Polar Coding ve 2019 IEEE Shannon Lecturer Ödülü ve-
rilmiştir.
BİLİM ÖDÜLÜ
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Erdal ARIKAN
Alanı:
Haberleşme Sistemleri
“Haberleşme sistemleri alanında kanal kodlaması konularındaki uluslararası düzeyde üstünnitelikli çalışmaları” nedeniyle BilimÖdülü verilmiştir.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...60
Powered by FlippingBook