TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 25

25
1980 yılında Ankara’da doğan Gül GÜNAYDIN, lise öğreni-
mini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Lisans derecesini
2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme
Bölümünden almıştır. 2007 senesinde Fulbright Komisyo-
nunun Misafir Araştırmacı Bursuna layık görülerek bu burs
kapsamında University of California, Berkeley’de yakın iliş-
kiler ve duygu kontrolü konusunda araştırma faaliyetleri
yürütmüştür. Doktora çalışmalarını 2008-2013 yılları ara-
sında Cornell University Psikoloji Bölümünde yürüten
Gül GÜNAYDIN, ana dal olarak sosyal ve kişilik psikolojisine,
yan dal olarak ise bilişsel psikolojiye odaklanmıştır. Doktora
mezuniyetinden sonra Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölü-
münde görev yapan Gül GÜNAYDIN, 1 Eylül 2019 tarihinden
itibaren Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesinde çalışmaktadır.
Gül GÜNAYDIN, araştırma programında kişilerarası ilişki-
leri, sosyal ve bilişsel psikolojiden yararlanan disiplinlerarası
bir bakış açısı ve yenilikçi yöntemler kullanarak ele almakta-
dır. Geçmişte ve hâlen yürüttüğü araştırmalarında, kişilera-
rası ilişkilerin oluşumunda, gelişmesinde ve sürdürülmesin-
de rol oynayan süreçleri incelemenin yanı sıra, bu ilişkilerin
ilk izlenimlerden stresle başa çıkmaya ve esenliğe kadar pek
çok önemli sonucu olduğunu ortaya koymuştur.
Gül GÜNAYDIN’ın çalışmaları Journal of Personality and
Social Psychology, Journal of Experimental Social Psychology,
Social Psychological and Personality Science ve Personality
and Social Psychology Bulletin başta olmak üzere sosyal psi-
kolojinin önde gelen bilimsel dergilerinde yayımlanmıştır.
Gül GÜNAYDIN’ın yayın sayısı 12 olup h-indeksi 5’tir (Web of
Science - Mart 2019).
Araştırmaları TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı
ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destek-
leme Programı tarafından desteklenen Doç. Dr. Gül GÜNAYDIN,
2016 yılında TÜBA-GEBİP (Türkiye Bilimler Akademisi Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı) ve 2019 yılında
BAGEP (Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Progra-
mı) ödüllerine layık görülmüştür.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Gül GÜNAYDIN
Alanı:
Sosyal Psikoloji
“Sosyal psikoloji alanında, kişilerarası ilişkiler konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...60
Powered by FlippingBook