TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 24

24
Bülten
7 Eylül 1981 yılında İzmit’te doğan Şener AKTÜRK, 1999 ve
2003 yılları arasında lisans derecesini ABD’deki Chicago Üni-
versitesi Siyaset Bilimi Bölümünden, yüksek lisans derecesini
yine aynı üniversiteden Uluslararası İlişkiler alanında almıştır.
Doktorasını 2003 ve 2009 yılları arasında Kaliforniya Üniversi-
tesi, Berkeley’de Siyaset Bilimi alanında tamamlamış, doktorası
esnasında Berlin ve Moskova başta olmak üzere Almanya ve
Rusya’da araştırmalar gerçekleştirmiştir. 2009-2010 akademik
yılında doktora sonrası araştırmacı olarak Harvard Üniversite-
sindeki Davis Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezinde görev
yapmış, aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümünde ziyaretçi
Öğretim Görevlisi olarak lisansüstü ders vermiştir. Türkiye’ye
döndüğü 2010 yılının ikinci yarısından itibaren Koç Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler Bölümünde önce Yardımcı Doçent, 2015
yılından bugüne de Doçent unvanıyla Öğretim Üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Şener AKTÜRK’ün Uluslararası İlişkiler, Bölge Çalışmaları ve
Etnik Çalışmalar alanlarında, ulus inşası ve etnik politikaların
karşılaştırmalı analizi başta olmak üzere etnik kökenin resmi
kimlik kartlarına kaydedilmesinin, kitlesel göçün ve devletin
kuruluş aşamasındaki bağımsızlık savaşının niteliğinin ulusal
kimlik üzerindeki belirleyici ve dönüştürücü etkileri, jeopo-
litik kimlik inşası ve dönüşümü dâhil bir dizi konuda kavram-
sal, kuramsal ve ampirik araştırma ve yayınları bulunmaktadır.
2019 yılı itibarıyla SSCI indeksli dergilerde 10 adet tek yazarlı
makalesi yayımlanan Şener AKTÜRK, 2011 yılında Uluslarara-
sı İlişkiler alanında en yüksek etki faktörüne sahip olan World
Politics dergisinde ve 2010 yılında ise Bölge Çalışmaları alanın-
da en yüksek etki faktörlerinden birine sahip olan Post-Soviet
Affairs dergisindemakalesi yayımlanan ilk Türkiye adresli yazar
olmuştur. Ayrıca 2017 yılında Etnik Çalışmalar alanında en yük-
sek etki faktörüne sahip olan Journal of Ethnic and Migration
Studies dergisinde de tek yazarlı bir makalesi yayınlanmıştır.
SSCI indeksli Nationalities Papers dergisinin yardımcı editörle-
rindendir. Şener AKTÜRK’ün yayın sayısı 10 olup h-indeksi 5’tir
(Web of Science - Mart 2019).
Şener AKTÜRK, yayımladığı bir dizi İngilizce ve Türkçe ma-
kalesi ve kitabıyla, “etnisite rejimleri” kavramını ve bu kavrama
dayanan üçlü tipolojiyi (tek etnili, çok etnili ve anti etnik) lite-
ratüre kazandırmış, bu kavram ve tipolojiyi Almanya, Rusya ve
Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin analizinde kullan-
mıştır. Etnisite rejimleri üzerine kitabı 2012 yılında Cambridge
Üniversitesi Yayınları tarafından basılmış ve 2013’de Joseph
Rothschild Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu minvalde, nüfusu
çeyrek milyonu geçen 173 ülkede devletin etnik ve dini poli-
tikalarına ilişkin verileri topladığı küresel ölçekli bir araştırması,
2010-2014 yıllarında Avrupa Komisyonu Marie Curie Geri Dö-
nüş Hibesi’yle desteklenmiştir. Ulus inşa süreçlerinde kurucu
savaşın ulusal kimliğin sınırlarının çizilmesindeki belirleyici
önemini vurguladığı yayınlarında, bu süreci Cezayir, Pakistan
ve Türkiye gibi örnekler üzerinden açıklamış, bir ara değişken
işlevi gören kitlesel göçün yardımıyla bazı ülkelerde yeni mil-
let tanımlarının perçinlendiğini iddia etmiştir. Batı ülkelerinde
dini türdeşliğin siyasi kökenlerine ilişkin çalışmaları ise hâlen
devam etmektedir.
Doç. Dr. Şener AKTÜRK, bugüne kadar Peter Odegard Ödülü
(2006), Sakıp Sabancı Uluslararası AraştırmaÖdülü (üçüncülük,
2010), Baki KomsuoğluTeşvik Ödülü (2011), Joseph Rothschild
Ödülü (2013), Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü
(2015), TÜBA-GEBİP (Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başa-
rılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı) Ödülü (2016), BAGEP
(Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı) Ödülü
(2017) ve Koç Üniversitesi Üstün Eğitici Ödülü’ne (2016-2017)
layık görülmüştür.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Şener AKTÜRK
Alanı:
Uluslararası İlişkiler
“Bölge Çalışmaları, Etnik Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler alanlarında farklı ulus devlet modelleri ve etnik politikalardaki süreklilik ve değişimin
sebepleri ve sonuçları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...60
Powered by FlippingBook