TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 12

12
Bülten
1953 yılında Konya’da doğan Ahmet GÜL, 1971 yılın-
da Robert Kolejinde lise öğrenimini tamamlamıştır. 1976
yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yük-
sek Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. İstan-
bul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinde 1978 yılında
başladığı doktora çalışmalarını 1983 yılında tamamlamıştır.
Akademik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesinde devam
eden Ahmet GÜL, 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalında Yardımcı
Doçent, 1988 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör unvan-
larını almıştır.
Alexander von Humboldt bursu ile Almanya’da Temmuz
1989 - Eylül 1990 ve Haziran - Eylül 1996 tarihleri arasın-
da Tübingen Üniversitesinde, Haziran - Eylül 2006 RWTH
Aachen Kimya Bölümlerinde doktora sonrası araştırmacı
olarak çalışmıştır. 2005 ile 2008 yılları arasında İstanbul
Teknik Üniversitesinde Kimya Bölüm Başkanı, 1991-1994
yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya
Bölümünde danışman olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK-ARDEB
bünyesindeki Kimya Biyoloji Araştırma Destek Grubunda
Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulun-
muştur.
2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisine Asli Üye olarak
seçilmiş ve 2018 yılına kadar Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) Akademi Konseyi Üyesi olarak görev yapmıştır.
2015 yılından bu yana TÜBİTAK Turkish Journal of
Chemistry dergisinin Başeditörü görevini yürütmekte olup
birçok uluslararası bilimsel derginin editörler kurulunda yer
almaktadır.
40 yıla yaklaşan meslek yaşamında anorganik kimyanın
pek çok alanında başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş olan
Prof. Dr. Ahmet GÜL’ün yayın sayısı 170, h-indeksi 37’dir
(Web of Science - Mart 2019). Başta ftalosiyaninler olmak
üzere pek çok metal iyonunun çok farklı ligandlarla oluştur-
duğu ilginç metal-organik veya organometalik bileşikler-
in sentezini gerçekleştirmiş; elektrokimyasal, fotofiziksel
ve katalitik özelliklerini incelemiştir. Literatüre taç eterler,
aza- ve tiya-makro halkaları, porfirazinler ve ftalosiyaninler
gibi çeşitli makrosiklik bileşiklerle hem tamamen kovalent
bağlar içeren koordinasyon bileşikleri hem de kovalent ol-
mayan etkileşimler esasına dayanan supramoleküler yapılar
kazandırmıştır.
BİLİM ÖDÜLÜ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Alanı:
Kimya
“Kimya alanında metal kompleksleri ve özellikle ftalosiyanin kimyası konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle
BilimÖdülü verilmiştir.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...60
Powered by FlippingBook