TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 10

insan odaklı çalışmalara yönelik herkese ayrı ayrı görevler düş-
tüğüne işaret ederek, Türkiye’nin bilimsel üretimini ve kalitesini
artırmak üzere çaba sarf ettiklerini bildirdi.
TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal: TÜBİTAK
OlarakGeleceğe Yönelik Temel Stratejilerimizi Nitelikli Bilgi
ve Nitelikli İnsan Üzerine Kurguladık
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Ödül Töreninde yaptığı
konuşmada, 11. Kalkınma Planı’nın temel ekseninde yer alan
“daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve
müreffeh Türkiye” hedefine ancak bilim temelli yüksek tek-
noloji üreten ve geliştiren ülke olunarak ulaşılacağını bildirdi.
TÜBİTAK olarak geleceğe yönelik temel stratejilerini, araştırma,
teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere
odaklanan, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurguladık-
larını anlatan Prof. Dr. Mandal, tüm süreçleri girdi değil, çıktı
ve daha da önemlisi etki odaklı planladıklarını ve uygulamaya
başladıklarını söyledi.
2018 yılının sonunda Ar-Ge kapasitemizin ilk kez GSYİH’nın
yüzde birinin üzerine çıktığı bilgisini veren Prof. Dr. Mandal,
daha da önemlisinin, bunun yüzde 60.4’ünün özel sektörümüz
tarafından gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Man-
dal, bu Ar-Ge kapasitesinin orta yüksek ve yüksek teknolojilere
odaklanmasının hedeflendiğini, bunun da üniversite ile sana-
yinin daha fazla işbirliğiyle ve yine bu amaca yönelik insan kay-
nağının yetiştirilmesi ilemümkün olabileceğini belirtti. Prof. Dr.
Mandal, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin savunma sana-
yiindeki ve geçtiğimiz Cuma günü zat-ı alinizin himayelerinde
ön gösterimi yapılan yerli elektrikli otomobildeki başarısını
diğer yüksek teknoloji alanlarında yaygınlaştırmak üzere, Üni-
versite-Sanayi ve Sanayi-Üniversite İşbirliği Programlarını, sa-
nayideki nitelikli insan kaynağının arttırılmasına yönelik Sanayi
Doktora Programını ve dünyadaki nitelikli bilim insanlarının ve
araştırmacılarının ülkemize kazandırılması amaçlı Uluslararası
Lider Araştırmacılar Programlarını başlattık.”
Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi sürecinde erken yaş
grubundaki öğrencilerimizi bilim temelli bir yaklaşımla hazır-
lamak üzere deneyap teknoloji atölyelerinin, bilim fuarlarının,
bilim şenliklerinin, bilim söyleşilerinin, proje yarışmalarının dü-
zenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, “Sadece 2018 yılında
750.000 öğrencimiz TÜBİTAK Bilim Fuarlarında projelerini ser-
gilediler. Bilim Olimpiyatlarında öğrencilerimiz artık girdikleri
tüm yarışma alanlarında dereceye giriyorlar, ödüller alıyorlar”
dedi.
Uluslararası İşbirliklerimizi Geliştirdik
TÜBİTAK’ın, uluslararası işbirliği yaptığı ülke sayısını 55’e, ku-
rum sayını da 77’ye çıkardığını belirten Prof. Dr. Mandal, “Geç-
tiğimiz hafta zat-ı alinizin şahitliğinde Türkiye, Malezya, Endo-
nezya ve Pakistan ile ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına yönelik
Mükemmeliyet Merkezi kurmak üzere antlaşma imzaladık. AB
Ufuk 2020 programı kapsamında ülke olarak ödemeyi taahhüt
ettiğimiz yaklaşık 80milyon Avroluk katkı payının yapılan uzun
ve zorlu müzakerelerin ardından, ülkemiz araştırmacıları için
kullanılmasını sağladık”diye konuştu.
10
Bülten
2019
ARALIK
T Ü B İ T A K ’ ı n 2 0 1 9 Y ı l ı Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...60
Powered by FlippingBook