TÜBİTAK Bülten - Sayı 216 - Aralık 2019 - page 20

20
Bülten
1983 yılında Adana’da doğan Uğur CANPOLAT, Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) lisans eğitimini 2007 yılında
derece ile tamamlamıştır. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi
olarak uzmanlık eğitimine başlamış ve 2012 yılında Kardiyolo-
ji uzmanı olmuştur. 2012 yılında Bochum Üniversitesine bağlı
Kalp veDiyabetMerkezi, Kardiyoloji Kliniğinde (BadOeynhausen,
Almanya) bir ay süreyle gözlemlerde bulunmuştur. 2013-2015
yılları arasında Dr. Münif İslamoğluDevlet Hastanesi (Kastamonu)
ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Anka-
ra) Kardiyoloji kliniklerinde çalışarak Devlet Hizmet Yükümlü-
lüğü görevini tamamlayan Uğur CANPOLAT, Mart 2015’te Ha-
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana BilimDalında
“Dr. Öğretim Üyesi” olarak göreve başlamış, Nisan 2018’de ise
“Doçent” unvanını almıştır. Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasın-
da altı ay süreyle “Teksas Kardiyak Aritmi Enstitüsü, St. David
TıpMerkezi, Austin, Teksas, ABD”de kardiyak ritimbozuklukları
alanında araştırma asistanı ve gözlemci olarak çalışmalarını ta-
mamlamış ve hâlen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Ana BilimDalında çalışmaya devam etmektedir.
Uğur CANPOLAT, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Avrupa
Kardiyoloji Derneği (ESC), Avrupa Kalp Ritim Birliği (EHRA) ve
Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) üyesidir. “Türk Kardiyoloji
Derneği Arşivi”dergisinde editör yardımcılığı ve“Türk Kardiyo-
loji Derneği Genç Kardiyologlar GrubuYürütme Kurulu”üyeliği
görevlerini yürütmektedir. Ulusal ve Uluslararası alanda bilinir-
liği yüksek birçok dergide hakemlik görevi de yapmakta olan
Uğur CANPOLAT, 2018 ve 2019 yılları “Publons Peer Review
Awards”sahibidir.
Akademik çalışmalarına uzmanlık eğitimi sırasında başlayan
ve süreklilik arz edecek şekilde devam eden Uğur CANPOLAT’ın
ilk klinik çalışmaları, toplumda en sık ölümnedeni olan koroner
aterosklerozun farklı özelliklerinin bilgisayarlı tomografik anji-
yografi ile incelenmesi (kardiyovasküler görüntüleme) üzerine
olup çalıştığı klinik bu alanda Türkiye’de en fazla klinik araştır-
ma yapması ile tanınmış ve klinik çalışmaları uluslararası alanda
kabul görmüştür. Uğur CANPOLAT, 2015 yılından itibaren Prof.
Dr. Kudret AYTEMİR’indirektörü olduğuHacettepeÜniversitesi,
Kardiyoloji Ana BilimDalı, Aritmi ve Elektrofizyoloji Ünitesi eki-
bi içerisinde çalışmaya başlamıştır. Birlikte çalıştığı ekip ulusal
ve uluslararası alanda kabul gören birçok klinik araştırma yap-
maktadır ve araştırmalarının bazıları uluslararası alanda pratik
uygulamaya girmiştir. Uğur CANPOLAT’ın toplam yayın sayısı
198 olup h-indeksi 20’dir (Web of Science - Mart 2019).
Doç. Dr. Uğur CANPOLAT, özellikle toplumda en sık gözlenen
ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyon hastalığında görüntü-
leme ve kateter ablasyon tedavisi konularında çalışmalar yap-
maktadır.
Uğur CANPOLAT, evli ve 1 çocuk babasıdır.
TEŞVİK ÖDÜLÜ
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Uğur CANPOLAT
Alanı:
Kardiyoloji
“Kardiyoloji BilimDalı-Aritmi ve Elektrofizyoloji alanında Atriyal Fibrilasyon ve Katater ablasyon konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...60
Powered by FlippingBook