TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Kore
Politika Merkezi Kamu Yönetim Programı’ndan Genel Mü-
dür Byung-Eun Park ile Araştırma Görevlisi Kyung-Ae (Susie)
Lim, geçtiğimiz yıl iki kurum arasında imzalanan mutabakat
zaptı çerçevesinde, TÜBİTAK TÜSSİDE’yi ziyaret ettiler.
Ziyaret programı kapsamında TÜSSİDE Enstitü Müdürü
Tezer Battal, Başuzman Araştırmacı Kirstin Öztürk ve Uz-
man Can Bayraktar TÜSSİDE’yi temsilen toplantıya katılarak,
TÜSSİDE ‘nin çalışma alanları, yetkinlikleri ve toplantı gün-
deminde yer alan e-yönetişim, kamu-özel sektör ortaklıkları
(PPP), kırsal ve bölgesel kalkınma konularında yürütülen
faaliyetlerle ilgili Koreli katılımcılara bilgi verdiler. Kore he-
yetinden Byung-Eun Park ise Kamu Yönetim Programı baş-
ta olmak üzere Politika Merkezi’nde Asya-Pasifik bölgesine
yönelik olarak vergi, rekabetçilik, sağlık ve sosyal politikalar
konularında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilendir-
mede bulundu.
Gerçekleştirilen toplantıda TÜSSİDE ve OECD Kore Politika
Merkezi yetkilileri kurumlar arasında kurulan ilişkinin daha
da geliştirilmesi, olası işbirlikleri ve uzmanların eğitimi gibi
konularda yapılabilecekler hususunda da bilgi alışverişinde
bulundular.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kore
Politika Merkezi TÜSSİDE’yi Ziyaret Etti
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook