TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafın-
dan Türkiye’de, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayele-
rinde, TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde, 2014 yılından bu yana yü-
rütülen “Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı’nda
(Global Cleantech Innovation Programme for SMEs - GCIP)
sona yaklaşılıyor.
Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ve TÜBİTAK’ın eş
finansmanı ile yürütülmekte olan GCIP-Türkiye programının
öngörülen resmi süresinin (dört yıl) sonuna yaklaşılırken, pro-
je bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor. Bu kap-
samda, değerlendiriciler Joyce Miller ve Prof.Dr.Ümit Özlale’nin
Reddedilen projelere ilişkin itirazların değerlendirilmesi
amacıyla kurulan ve TÜBİTAK’ta bir ilk olan “TÜBİTAK İtiraz De-
ğerlendirme Kurulu”, ilk toplantısını, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
A. Arif Ergin’in katılımıyla gerçekleştirdi.
3Haziran2017 tarihli ve267 sayılı BilimKurulukararı ile kabul
edilen ve yayımlanan“TÜBİTAKTarafındanYürütülen Program-
ların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara
hazırladıları bir anket çalışması, ilgili tüm taraflar ile e-posta
yoluyla paylaşıldı ve geri bildirimler alındı. Ardından, detayların
irdelenmesi amacıyla, bağımsız değerlendiriciler 20’nin üze-
rindeki taraf ile yüzyüze toplantılarda bir araya gelerek temiz
teknolojiler ekosistemine GCIP-Türkiye programının sağladığı
katkılar; zayıf kaldığı alanlar ve aksayan yönleri belirlemeye
çalıştılar. Ankara’daki temaslarını tamamlayan uzmanlar, ulus-
lararası paydaşları da bulunan programda, diğer uluslararası
paydaşların temsilcileri ve yabancı danışmanlar ile gerçekleş-
tirecekleri benzeri anket çalışmaları, yüz yüze görüşme süreç-
lerinin ardından, elde edilen bulgular ve süreç hakkındaki tav-
siyelerini içeren değerlendirme çalışması raporunu Aralık 2017
başında paylaşacaklar.
Bağımsız değerlendirme çalışması kapsamında, GCIP-Türki-
ye programının yürütücüleri ve resmi paydaş temsilcilerinin,
destek sağlayıcılar/faydalanıcılar (mentor, eğitimci, mezun ve
girişimciler, vb..) ile bir araya gelerek, değerlendirme süreci
kapsamında projeden beklenen çıktılar ve elde edilmesi he-
deflenen sonuçlar açısından, gelinen durumunun irdelenmesi
hedefleniyor. Bu kapsamda başta proje kaynaklarının amacına
uygun olarak etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, prog-
ramın bundan sonra yoluna nasıl devam edeceği ve/veya
devamının faydası konularında fikir, görüş ve önerileri almak
amacıyla yukarda belirtilen tüm taraflar ile bire bir toplantılar
yapılması öngörülüyor.
Temiz teknoloji inovasyonlarının teşvik edildiği, aynı za-
manda Enerji Verimliliği,Yenilenebilir Enerji, Su Verimliliği, Atık
Yönetimi, Yeşil Binalar, Ulaşım ve İleri Malzemeler alanlarında
çalışan KOBİ ve sStart – Up’ların desteklendiği GCIP’in diğer
resmi paydaşları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV yer alıyor.
İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurulan“TÜBİTAK İtiraz Değer-
lendirme Kurulu”, her biri programdeğerlendirme süreçlerinde
bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından; ikisi Başkanlık tem-
silcisi, üçü akademisyen, biri sanayici ve biri hukukçu olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşuyor. Kurul, itiraz konusunu de-
ğerlendirerek proje destek veya teşvik başvurusunun yeniden
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği kararını almakla görevli.
Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programında Sona Yaklaşılıyor
TÜBİTAK İtiraz Değerlendirme Kurulu (TÜBİMER) İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook