TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü (TÜDEMSAŞ) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 13 Mart 2017
tarihinde imzalanan “Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç
Kontrol Sisteminin Oluşturulması” isimli Proje tüm hızıyla
devam ediyor.
Kuruluşun mevcut durumuna ilişkin analizin tamamlan-
masının ardından, 2018-2022 TÜDEMSAŞ Stratejik Planı
çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Stratejik Plan ça-
lışmaları TÜDEMSAŞ bünyesinde çalışanlardan oluşturulan
proje ekibinin TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanlığında gerçek-
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) tarafından ge-
liştirilen “Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi” Projesi
kabul edildi. 2017 AB ERASMUS + Mesleki Eğitim Progra-
mı Mesleki Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik
Ortaklıklar Proje çağrısı kapsamındaki proje üç yıl sürecek.
Türkiye Ar-Ge ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara
insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluştu-
rulmasının planlandığı Projede Türkiye’nin yanı sıra Bulga-
ristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Polonya’dan da teknokentler
yerlerini alacak.
Türkiye’ye iş garantili TTO uzmanı ve asistanı yetiştirecek,
ticarileşme zeminine katma değer sunacak bu model, Tür-
kiye için ilerlemeyi kolaylaştıracak kıymetli bir enstrüman
leştirdiği toplantılar ile hazırlandı. Üst yönetimin onay ve
desteği sonrasında hazırlanan Stratejik Planın kamunun
ileri gelen yetkili kurumlarınca değerlendirilmesinin ardın-
dan Stratejik Plan kitapçıkları hazırlanacak ve ilgili taraflarla
paylaşılacak.
TÜDEMSAŞ süreçlerinin tanımlanması ve dokümantas-
yonunu içeren ikinci iş paketi Ekim ayında gerçekleştirilen
Süreç Yönetimi Eğitimiyle başladı. TÜDEMSAŞ bünyesinde
gerçekleştirilecek toplantılarla kuruluşun nihai süreç harita-
ları ortaya çıkarılacak.
olarak değerlendiriliyor.
TGB yönetici şirketlerinde, TTO’larda, Ar-Ge merkezlerin-
de, Ar-Ge firmalarında, üniversitelerde, OSB ve TSO’larda yü-
rütülen bilimsel araştırmaların risklerini azaltacak stratejiler
geliştirerek, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla
buluşmasını kolaylaştıracak olan akademi, sanayiye know-
how aktarılmasını sağlayacak. Akademi girişimcilik, inovas-
yon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitimler
verecek, girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında ge-
çerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olacak,
nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurduracak bir
sistemde tasarlanacak.
TÜDEMSAŞ Stratejik Planı Tamamlanarak Süreç Yönetimi İş Paketine Geçildi
Uluslararası Teknoloji
Transfer Akademisi TÜBİTAK
MARTEK’te Kurulacak
Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi, Teknoloji Transferi Alanında İhtiyaç Duyulan Uzman ve İşi-
nin Ehli İş Gücünü Yetiştirecek
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook