TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Filistin Yenilik ve Mükemmeliyet Kurumu HCIE (Higher
Council for Innovation and Excellence) Başkanı H. E. Adnan
Samara ve beraberindeki heyet, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Dr. Orkun Hasekioğlu ve MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılı-
çaslan tarafından ağırlandı. İki kurum arasında bir süre önce
başlatılan işbirliği görüşmeleri somut program ve projelerle
hayata geçirilecek.
TÜBİTAK MAM ile BİLGEM yöneticileri ve ilgili araştırma-
cıların katıldığı toplantıda, Atık Su Yönetimi, Biyoteknoloji,
Nanoteknoloji, Enerji ve BilişimTeknolojileri konuları kapsa-
mında 2018 yılının ilk aylarında üniversite-sanayi işbirlikleri-
ne yönelik bir ikili işbirliği çağrısına çıkılma kararı alındı. Bu
bağlamda Aralık 2017’de çağrı hazırlıkları kapsamında bir
çalıştay düzenlenecek. Ayrıca, Filistinli araştırmacılara TÜBİ-
TAK tarafından burs ve araştırma ortamı sağlanacak.
Toplantı sırasında, MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
ile Atık Su Yönetimi konusunda ortak projelere yönelik bilgi
ve tecrübe paylaşıldı.
TÜBİTAK ile Filistin Arasında Ortak
Çağrı ve Projeler Hayata Geçiyor
TÜBİTAK, Filistin ile İnovasyon ve Mükemmeliyet Bazlı İşbirliklerini Ortak Çağrı ve Projeler Kapsamın-
da Hayata Geçiriyor
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook