TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 18

18
Bülten
2017
KASIM
Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen
imza töreninde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Hiçyılmaz, 15 binden fazla bilgisayarın milli işletim
sistemine dönüşümünün sağlandığını, KTO olarak da Par-
dus’un Kayseri’de yaygınlaştırılması için TÜBİTAK ile protokol
imzalandığını dile getirdi. Hiçyılmaz, “Türkiye, son 15 yılda
ekonomik, sosyal ve politik alanlarda elde ettiği başarılar ve
kazanımlarla dünyada gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında yer
alma hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Milli üretim ile
dışa bağımlılığı azaltma hedefinde olan Türkiye, bilişim tek-
nolojilerinde de bu anlayışla hareket ederek, önemli kaza-
nımlar sağlamaktadır. Pardus İşletim Sistemi projesi, bilişim
teknolojilerinde ülkemizin geldiği yeni aşamanın göstergesi
konumunda bulunmaktadır. Pardus’un, rekabet edebilir ve
sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜ-
BİTAK ULAKBİM bünyesinde 2003 yılından bu yana başarılı
çalışmalar yürütülmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından
verilen doğrudan veya dolaylı destekle bugüne kadar 15
binden fazla bilgisayarın milli işletim sistemi Pardus’a dönü-
şümü sağlanmıştır. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu dönüşü-
me katkı sağlamak ve Pardus İşletim Sistemi’nin Kayseri’de
yaygınlaştırılması için TÜBİTAK ULAKBİM ile işbirliği protoko-
lü imzalıyoruz” diye konuştu.
“TÜBİTAKULAKBİM ile Protokol Yapan İlkOdaKTOOldu”
TOBB’a bağlı ticaret odaları arasında TÜBİTAK ile protokol
yapan ilk oda olduklarının altını çizen Hiçyılmaz, “TÜBİTAK’ın
desteği ile öncelikle şehrimizdeki bilişim firmalarının Pardus
İşletim Sistemi konusunda uzmanlaştırılmasını hedeflemek-
teyiz. Bu kapsamda; Pardus İşletim Sistemi’nin yaygınlaştırıl-
ması konusunda eğitimler, seminerler ve tanıtım faaliyetleri
düzenleyeceğiz. Üyelerimizin PARDUS İşletim Sistemi’ne
geçişi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanması için de
çalışmalar yürüteceğiz. Bu protokolün imzalanması ve so-
nucunda Kayseri’de uygulamaya geçilmesi ile hem milli bir
projeye destek vermeyi, hem de bilişim firmalarımızın yeni iş
alanlarına kavuşmalarına katkı sunmayı amaçlamaktayız. İlk
adım olarak, Pardus İşletim Sistemi eğitimlerimizi, 13-17 Ka-
sım2017 tarihleri arasında odamızda gerçekleştireceğiz”dedi.
“Pardus’unÖzel Sektörde Yaygınlaşması İçin İmzalar Atıldı”
Belediyeler ve kamu hastanelerinde milli işletim sistemi
Pardus’a dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini dile getiren
TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu
ise, “Bugün özel sektörle yapmış olduğumuz en kapsam-
lı protokolü Kayseri Ticaret Odası’yla imzalamaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz ile TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü
Mehmet Mirat Satoğlu arasında protokol imzalandı. Proto-
kol törenine Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı,
TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu,
Pardus Proje Yürütücüsü Dr. Cengiz Çelik, KTO Meclis Üyesi
Tarık Yüce, 9. Meslek Komitesi Başkanı Namık Kemal Yektin
ve komite üyeleri katıldı.
Pardus’un Özel Sektörde Yaygınlaşması İçin İmzalar Atıldı
P a r d u s ’ u n Ö z e l S e k t ö r d e Y a y g ı n l a ş m a s ı İ ç i n İ m z a l a r A t ı l d ı
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook