TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 32

32
Bülten
2017
KASIM
D e n i z l e r i m i z i n K a r a K ö k e n l i K i r l e t i c i l e r e K a r ş ı K o r u n m a s ı n a Yö n e l i k Ç a l ı ş m a l a r S ü r ü y o r
Eyüboğlu’nun ve TÜBİTAK MAM’dan Doç. Dr. Ahmet Baban’ın
açılış konuşmaları ile başladı. MAM Proje Yürütücüleri Gülsen
Avaz ve Aslı Süha Günay tarafından katılımcılara “Çalıştay Yön-
teminin ve Taslak Ulusal Eylem Planı”nın tanıtımı yapıldı. Kent-
sel, Sanayi ve Tarım Tematik Çalışma Gruplarının (TÇG) yaptığı
çalışmaların TÇG Liderleri Doç. Dr. Ahmet Baban, Dr. Şeyma
Karahan ve Doç. Dr. Kemal Güneş tarafından aktarılmasının
ardından, “UEP Uygulama Planı” ve “Sosyo-Ekonomik Analiz”
çalışmaları kapsamında bilgilendirme yapılarak, tüm katılımcı-
larla birlikte“kriter ve önlemlerin önceliklendirilmesi”çalışması
yapıldı. Taslak Ulusal EylemPlanı Paydaş Çalıştayı’nın sonuçları,
paydaş katılımının ve bilgilenmesinin sağlanmasının yanı sıra
nihai eylemplanınınoluşması açısındanda büyük önemtaşıyor.
“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunmasına
Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi” kapsa-
mında “Taslak Ulusal Eylem Planı Paydaş Çalıştayı”, Ankara’da
TÜBİTAK Başkanlık Binasında gerçekleştirildi.
Çalıştay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Gıda,TarımveHayvancılık Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdür-
lüğü, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Üniver-
siteler, Kalkınma Ajansları, STK’lar ve kıyı illerinde bulunan Kıyı
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyelerin-
den 60 kişi katıldı.
Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nden Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Huri
Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı
Korunmasına Yönelik Çalışmalar Sürüyor
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook