TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bi-
limİnsanı DestekProgramları Başkanlığı (BİDEB), öğreniminede-
vam etmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerini temel, sosyal ve
uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek,
çalışmalarını yönlendirmek vebilimsel gelişmelerine katkıdabu-
lunmak amacıyla“Araştırma Projeleri Yarışması”düzenliyor.
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının
12.si Düzenleniyor
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyo-
loji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi,
Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlenecek olan“Orta-
okul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na, 4 Ocak-2 Şu-
bat 2018 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.
Başvurusu yapılacak projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum,
İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya,
Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde değerlen-
dirilecek. Ön değerlendirmeyi geçen projeler 26-29 Mart 2018
tarihleri arasında yapılacak bölge sergisine davet edilecek.
Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen projeler 7-11 Mayıs
2018 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenecek Final Yarışma-
sı’na katılmaya hak kazanacaklar.
Bölge Yarışmasında birinci olan öğrenci ve öğretmenlere kişi
başına 500 TL; ikinci olan öğrenci ve öğretmenlere kişi başına
400TL; üçüncü olan öğrenci ve öğretmenlere kişi başına 300TL
ödül verilecek. Final Yarışmasında birincilik elde eden öğrenci
ödülü (proje başına) ve öğretmen ödülü 2 bin 500 TL; ikincilik
elde eden öğrenci ödülü (proje başına) ve öğretmen ödülü 2
binTL; üçüncülük elde edenöğrenci ödülü (projebaşına) ve öğ-
retmen ödülü bin 500TL; teşvik ödülü binTL olarak belirlendi.
48.LiseÖğrencileriAraştırmaProjeleriFinalYarışmasındaİlk
ÜçeGirenÖğrencilereÜniversite SınavındaEkPuanVerilecek
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sos-
yal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik
etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK BİDEB tarafından Biyoloji,
Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik,
Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih veTeknolojikTa-
sarım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
düzenlenecek. Yarışmaya başvurular 18 Aralık 2017-12 Ocak
2018 tarihleri arasında yapılacak.
Başvurusu yapılacak projeler Adana, Ankara, Bursa, Erzurum,
İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya,
Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde değerlendi-
rilecek ve ön değerlendirmeyi geçen projeler 12-15 Mart 2018
tarihleri arasında yapılacak bölge sergisine davet edilecek. Böl-
ge sergilerinde finalist olarak belirlenen projeler 16-20 Nisan
2018 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek Final Yarışma-
sı’na katılmaya hak kazanacaklar.
BölgeYarışmasında birincilik elde eden öğrencilere (kişi başı-
na) 700TL, öğretmenlere 600TL; ikincilik elde eden öğrencilere
550 TL; öğretmenlere 450 TL; üçüncülük elde eden öğrencilere
400 TL; öğretmenlere 350 TL; Final Yarışmasında birinci olan
öğrencilere (proje başına) ve öğretmenlere 3 bin 500 TL; ikinci
olan öğrencilere ve öğretmenlere 3 bin TL; üçüncü olanlara 2
bin 500 TL; Teşvik Ödülü olarak öğrenci ve öğretmenlere bin
500 TL ile ödüllendirilecekler. “Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü”
olarak 3 bin 500TL verilecek.“Tematik AlanÖdülü”(Teşvik hariç
ödül alan kişiler arasından), alınan ödül miktarı kadar verilecek.
Ayrıca yarışmanın final aşamasında Birincilik, İkincilik ve
Üçüncülük ödülü alan öğrenciler, üniversite sınavına girdikle-
ri ilk yıl, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yayınlanacak
olan ÖSYS Kontenjan Kılavuzu’nda belirtilen alanlarla ilgili bir
bölümü seçmeleri durumunda üniversite giriş puanlarına ek-
lenmek üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek puan
uygulamasından yararlandırılacaklar.
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Projeleri, TÜBİTAK Proje Yarışmalarında Yarışacak
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook