TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 30

30
Bülten
2017
KASIM
Kalkınma Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenen, TÜBİTAK Marmara Araş-
tırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Niğde Ömer Halisdemir Üni-
versitesi’nin katkılarıyla sürdürülen “Güneş Pillerinin Ülke-
mizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi”nin
sonuçları, Konya’da düzenlenen Panel ile açıklandı.
KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Niğde Ömer Halis-
demir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, ODTÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral ve TÜBİ-
TAK MAM Başkan Yrd. Dr. İbrahim Bekâr’ın öncülük ettiği
Panele, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
UNİKOP Üniversiteleri temsilcilerinin yanı sıra, Konya, Ka-
raman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir
illerinden gelen kamu kurumlarının İl Müdürleri, Akade-
mik Personel, Sivil Toplum Kuruluşları ile özel sektör tem-
silcileri katıldı.
Panelde TÜBİTAK MAM adına Malzeme Enstitü Müdür
Yrd. Dr. Salih Dabak, İş Geliştirme Müdürü Nuh Yılmaz, Pro-
je Yürütücüsü Doç. Dr. Alp Osman Kodolbaş ve Dr. Okan
Yılmaz yer aldı. Panelde konuşma yapan TÜBİTAK MAM
Başkan Yrd. Dr. İbrahim Bekâr; projenin sağladığı önemli
bilgi birikimi ile KOP Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte
ülkemizde kurulacak güneş enerjisi santrallerinden uzun
yıllar boyunca yüksek verim alınmasının garanti altına
alınması hususunda TÜBİTAK MAM olarak işbirliğine hazır
olduklarını vurguladı. Bunun yanı sıra Doç. Dr. Alp Osman
Kodolbaş ve Dr. Okan Yılmaz da proje sonuçları ile ilgili bil-
diriler sundular.
Konuşmaların ardından projenin çıktıları olan; “Dünya
ve Türkiye Fotovoltaik Sektörünün Durumu ve Eğilimleri”,
“KOP Bölgesindeki EİEB/YEKA Arazileri ve Özellikleri”, “KOP
Bölgesinin Fotovoltaik Potansiyel Analizi”, “Fotovoltaik
Güneş Enerjisi Değer Zinciri Yatırım ve Üretim Fizibilitesi”,
“YEKA Arazileri İçin Uygun Fotovoltaik Panel Teknolojisinin
Belirlenmesi” ve “Büyük Ölçekli GES Yatırımları İle Geri Dö-
nüş Süreleri” konu başlıklarında katılımcılara bilgiler veril-
di.
Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt
Çalışmaları Projesinin Sonuçları Açıklandı
Gü n e ş Pi l l e r i n i n Ü l kem i z d e Ü re t i l e b i l me s i n e Yö n e l i k Et ü t Ça l ı şma l a r ı Pro j e s i n i n S o nu ç l a r ı A ç ı k l a n d ı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook