TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 26

26
Bülten
2017
KASIM
Karadeniz Ufuk Projesi (Black Sea Horizon Project-BSH)
Avrupa Birliği (AB)-Karadeniz Ortak Çağrısı Hazırlık Çalıştayı,
Moldova proje ortağı Moldova Bilimler Akademisi tarafın-
dan Kişinev’de düzenlendi. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Da-
ire Başkanlığı Uzmanı ve projenin TÜBİTAK’taki sorumlusu
Ayşe Sayın Üke, Karadeniz Ufuk Projesi çerçevesindeki TÜ-
BİTAK’ın görevleri gereğince çağrı süreci ile ilgili sunumlar
yaptı ve ilgili oturumları yönetti.
Karadeniz Ufuk Projesi, Karadeniz ERANET Projesinin De-
vamı Olarak Tasarlandı
Karadeniz Ufuk projesi, 2009-2012 yılları arasında Karade-
niz bölgesine yönelik olarak yürütülen Karadeniz ERANET
adlı projenin devamı olarak tasarlandı ve Avrupa Komisyo-
nu tarafından Ufuk 2020 programı altında desteklenmesi-
ne karar verildi. Kurumumuzun ortağı olduğu proje 1 Mart
2015 tarihi itibariyle başlatıldı. Proje kapsamında, Karadeniz
Bölgesi ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB) üye ve asosiye ülke-
leri arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki yöneti-
şim politikalarının uyumlulaştırılması amacıyla bir diyalog
platformu oluşturulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, proje
sonrasında açılacak olan çok taraflı çağrı için gerekli hukuki
çalışmalar yürütülüyor. Kurumumuz, ilgili projenin faaliyet-
lerine kendisine ayrılan bütçe ve görevler aracılığıyla katkı
sağlıyor ve proje çıktılarını takip ediyor.
Karadeniz Ufuk Projesi Avrupa Birliği-Karadeniz
Ortak Çağrısı Hazırlık Çalıştayı Yapıldı
K a r a d e n i z U f u k P r o j e s i A v r u p a B i r l i ğ i - K a r a d e n i z O r t a k Ç a ğ r ı s ı H a z ı r l ı k Ç a l ı ş t a y ı Ya p ı l d ı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook