TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BUTAL, TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Gözetim Denetimini
başarı ile tamamladı ve belgenin devamına karar verildi.
TÜBİTAK BUTAL, 2018 yılında da TS EN ISO 14001 standardı
TÜBİTAK BUTAL Emisyon örneklerinde TS EN 1948 serisi
standartlara göre PCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/
Dibenzo Furan) Analizlerine başladı.
TÜBİTAK BUTAL’ da PCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Diok-
sin/Dibenzo Furan) Analizleri konvansiyonel metotlardan
2015 versiyonu geçiş çalışmalarını tamamlamayı ve faaliyet-
lerinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak
çevre performansını sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyor.
farklı olarak otomatik ekstraksiyon sistemi kullanılarak ya-
pılmakta ve bu da kısa analiz süresinin yanında çevreci bir
yaklaşım sunmaktadır. TÜBİTAK BUTAL Sanayimizin ihtiyaç
duyduğu diğer matrisler (su, toprak, gıda) için de en kısa sü-
rede çalışmalara başlamayı hedeflemektedir.
TÜBİTAK BUTAL Emisyon Örneklerinde TS EN 1948 Serisi
Standartlara göre PCDD/F Analizlerine Başladı
TÜBİTAK BUTAL’da TS EN ISO 14001 Denetimi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook