TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
imcilik Kampı Finalistleri Belli Oldu
Doç. Dr. Sare AydınYılmaz, TÜBİTAK Marmara Teknokent Ge-
nel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve birçok konuğun katılımıyla
“İnovasyonda Kadın”Temalı 3.Girişimcilik Kampı ödül töreni
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, açılış konuşmasında, İnovasyonda Kadın Proje-
si Kampları’nda girişimci kadınlara, inovatif, katma değeri
yüksek projelerini nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda
destek olduklarına dikkat çekti.
KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz program-
da yaptığı konuşmada, bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkenin
kalkındırılması için devamlı çalışmalar yaptıklarını, çözümöne-
rileri ve uygulamaya dönük, İnovasyonda Kadın gibi projelerle
meseleye ilişkin somut adımlar attıklarını ifade etti.
Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu, üç yıllık planları içinde temel öncelikle-
rinin istihdam olduğunu, bunu gelecek dönemde kadın-
genç ve engelli istihdamı olarak daha da geliştireceklerini
söyledi. Bakan Sarıeroğlu, “Bakanlığa geldiğimiz andan iti-
baren altı aylık eylem planlarımızı hazırladık. Bakanlar Ku-
rulumuza sunduk. Önümüzdeki döneme ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın başta ilk altı ay olmak üzere
üç yıllık planları içerisinde temel öncelik istihdam. İstihdam
konusunda da cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir milli
istihdam seferberliği başlatılmış durumda. Önümüzdeki
dönemde biz bunu kadın genç ve engelli istihdamıyla yeni
bir açılımla sürdürmeyi planlıyoruz. Kadın istihdamının artı-
rılması kadınlarının iş gücüne katılım oranlarının artırılması
ve işsizlik oranlarının düşürülmesi temel önceliğimiz olacak.
Tüm uyguladığımız programlarda Çalışma Bakanlığı’nın İŞ-
KUR aracılığıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla Sosyal
Güvenlik Kurumu aracılığıyla Çalışma Genel Müdürlüğümü-
zün yürüttüğü bütün programlarda kadınlara karşı pozitif
ayrımcılığı desteklerimizi artırarak devam ettireceğimizi bu-
radan ifade etmek istiyorum” dedi.
Bakan Sarıeroğlu, ödül alacak ve çalışma hayatına girecek
olan kadın girişimcilere başarılar dilerken kadınların istih-
dam konusunda cesaretli olmasını gerektiğini söyledi.
Program sonunda elektronik, gıda, sağlık, enerji ve bio-
teknoloji alanında başarılı projeler geliştirerek ilk 5’e giren
kadın girişimcilere plaketleri verildi.
519 Proje arasından ilk 5’e kalarak Türkiye’nin En İnovatif
Kadını Seçilen Girişimciler;
• Fatemeh Bahadori - Doğal Ürünlerin Biyoyararlanımının
Nano-Kil Kullanarak İyileştirilmesi- Türkiye Killerinin Gıda
Sektöründe Kullanımı
• Esra Özkan - Mobil Rüzgar Türbini
• Begüm Esra Aytan - Rekombinant Dna Teknolojisi İle Pet
Türü Plastiğin Geri Dönüşümü
• Özlem Ağan - Babythings
• Yağmur İşeri- Bitkisel İçerikli Oleuropein Ve Squalene
Ekstraktının Katkı Maddesi, Kozmetik Ve Gıda Takviyesi Ala-
nında Kullanılması
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook