TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Açık kaynak kodlu PostgreSQL veritabanı, d-Devlet’in
önemli kamu hizmetlerinden biri olan ve YTE tarafından
Maliye Bakanlığı’na geliştirilen e-Belgeye dayalı yeni dev-
let muhasebesi bilişim sisteminde kullanılarak hizmet ver-
meye başladı.
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
tarafından yürütülen ulusal gündemde yer alan stratejik
ve Ar-Ge içerikli d-Devlet (Dijital Devlet) yazılım geliştir-
me projelerinde “Açık Kaynak Kodlu Veritabanı Ekosistemi
Geliştirme” politikaları kapsamında gerçekleştirilen çalış-
malarla kamu sektöründe ticari veritabanı ürünlerine kar-
şı, açık kaynak kodlu veritabanı ürünlerini alternatif haline
getirmek ve açık kaynaklı veritabanı hizmet ve geliştirme
ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.
Bu kapsamda, ticari veritabanlarına bir alternatif olarak
kullanılan açık kaynak kodlu veritabanı kullanımı ile lisans
ve bakım maliyetlerinde önemli bir azalma meydana gel-
mesi öngörülüyor. YTE, açık kaynak kodlu veritabanı kul-
lanımına yönelik rehberlik ve farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Açık Kaynak Kodlu Veritabanı Kullanıma Alındı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook