TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 22

22
Bülten
2017
KASIM
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi
ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında, Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin, mevcut
durumu ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi,
analiz sonuçlarına uygun stratejik yol haritalarının ortaya
konulması, proje çıktıları ile Bölge’nin yenilikçilik ve girişim-
cilik kapasitesini, rekabetçiliği, gelir düzeyini arttırmak ve
sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amacıyla “Giri-
şimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” imzalandı.
TÜSSİDE tarafından yürütülecek proje kapsamında bölge-
deki organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, tek-
noloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, üniversi-
teler ve teknoloji transfer ofislerinin girişimcilik-yenilikçilik
altyapısı analiz edilecek ve ayrıca bölge illerindeki KOBİ’le-
rin girişimcilik ve iş kültürlerinin Kayseri, Konya, Çorum ve
Denizli’deki KOBİ’lerle mukayeseli analizi gerçekleştirilecek.
Dört ana iş paketinden oluşan projede saha görüşmeleri,
anketler ve çalıştaylar ile ihtiyaçlar belirlenip, bu ihtiyaçlar-
dan hareketle GAP Bölgesinin yenilikçilik ekosistemine yö-
nelik stratejik yol haritaları ortaya konulacak.
Açılış toplantısı önümüzdeki Kasım ayı içerisinde Şanlıur-
fa’da düzenlenecek olan projenin 14 aylık bir süre zarfında
tamamlanması ve 2018 yılının Aralık ayında son bulması
hedefleniyor.
GAP Bölgesi, Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kapasitesini TÜSSİDE ile Artıracak
G A P B ö l g e s i G i r i ş i m c i l i k v e Y e n i l i k ç i l i k K a p a s i t e s i n i T Ü S S İ D E i l e A r t ı r a c a k
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook