TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 1

Kasım 2017
Sayı: 191
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
TÜBİTAK Heyeti
Kore’de
3. Kamu Açık Kaynak
Konferansı KAK 2017
Ankara’da Düzenlendi
Geleceğin Şehirleri 2017
Etkinliği Brüksel’de
Düzenlendi
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook