TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 14

14
Bülten
2017
KASIM
6 . U l u s a l A ç ı k E r i ş i m K o n f e r a n s ı ( A E 2 0 1 7 ) İ z m i r ’ d e Y a p ı l d ı
TÜBİTAK ULAKBİM’in Konferans Komitesinde yer aldı-
ğı 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017), İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üni-
versitesi işbirliği ile, İYTE ev sahipliğinde yaklaşık 325 kişi-
nin katılımıyla Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması ile düzenle-
nen 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı, OpenAIRE2020 Projesi
kapsamında açık veri konusunu içeren ulusal bir çalıştayla
bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Konferansta, açık erişim,
açık bilim ve açık veri konularında farkındalık oluşması
ve Türkiye’de açık erişim politika, strateji, mevzuat ile alt
yapısı ve hizmetlerinin Avrupa Birliği ile uyumunun sağ-
lanması için neler yapılması gerektiği konuşuldu. TÜBİTAK
ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu “TÜBİTAK ve Açık Bilim”
başlıklı bir sunum yaptı.
Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacıların
yer aldığı, üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırma-
cılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma
ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerinin
katıldığı konferansta;
• Açık Bilim ve Açık Erişim Uygulamaları İçin Gereken Po-
litika, Strateji, Mevzuat, Standart ve Yazılım Alt Yapıları
• Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Kü-
tüphaneler
• Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
• İş Dünyasının Gözünden Açık Bilim
• Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygu-
laması
• OpenAIRE Servis ve Hizmetler
• Türkiye’de Açık Bilim, Neredeyiz?
• Açık Eğitim Kaynakları konuları değerlendirildi.
AE2017’nin düzenlendiği tarihleri de içeren 23-29 Ekim
2017 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haf-
tası kapsamında “Open in Order To…” teması ile çeşitli et-
kinliklerle kutlandı.
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı
(AE2017) İzmir’de Yapıldı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook