TÜBİTAK Bülten / Sayı 191 - Kasım 2017 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİLGEM, Tallinn Deklarasyonu Lansmanına Katıldı
Demiryolları Sinyal Sistemi Yerlileşmeye Devam Ediyor
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE), yürüttüğü proje ve faaliyetlerde uluslararası ölçekte
güncel bilgi ve deneyimin kullanılması, geliştirilmesi ve ül-
kemize kazandırılması ve dijital devlet alanında iyi uygula-
ma örnekleri hakkında bilgi edinilmesi konularına katkı sağ-
layacak deneyim ve bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla
Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen “E-Partnersip
T.C. Devlet Demiryollarıyla TÜBİTAK BİLGEM arasında, De-
miryolları Sinyal Sisteminde yurtdışınabağımlılığı azaltmak için
başlatılan AR-GE Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor.
TÜBİTAK BİLGEM ve TCDD işbirliği ile yürütülen“ YERLİSİN-
YAL” projeleri ile uzun yıllar sadece yurt dışı firmalar üzerin-
den sağlanabilen demiryolu sinyalizasyon sistemleri artık
yerli kaynaklar ile de geliştiriliyor. Yüksek emniyet düzeyine
sahip bu sistemler ile ülkemize önemli düzeyde katma de-
ğer sağlanması amaçlanıyor.
Konfreansı”’na ve Tallinn Deklarasyonu lansmanının yapıldı-
ğı “EU2017.EE” etkinliğine katıldı. Etkinliklere Dijital Politika
Geliştirme ve Dijital Planlama Bölümünde görevli Dijital Dö-
nüşüm Uzmanları katıldı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasın-
da birlikte çalışabilirlik ve açık devlet odağında geliştirilen
yeni politikaların ön plana çıktığı Tallinn Deklarasyonu’nun
Tek Pazar AB stratejisine hizmet etmesi hedefleniyor.
TÜBİTAK BİLGEM ve TCDD arasında imzalanan sözleşme-
lerle, Ankara YHT Garı da dahil, toplamda 500 km’yi aşan
demiryolu hattının sinyalizasyon sistemleri yerli imkânlarla
geliştiriliyor. TCDD’nin 2023 yılı hedefleri arasında yer alan
“tüm demiryolu hatlarının sinyalizasyonunun tamamlan-
ması” hedefinin önemli oranda yerli katkı ile gerçekleştiril-
mesi için TÜBİTAK BİLGEM, devam eden ve yeni başlayacak
sinyalizasyon projelerinde TCDD’nin yanında yer almaya
devam edecek.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook