Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
41
Bosna ve Hersek Metroloji
Enstitüsü (IMBIH) ev
sahipliğinde Saraybosna’da
gerçekleştirilen EURAMET
Kalite Teknik Komitesi
8. Toplantısı’nda, TÜBİTAK
UME ve Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu'nun (TAEK) Kalite
Yönetim Sistemlerinin
değerlendirmesi
gerçekleştirildi.
TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Temsilcisi Dr. Enver Sadı-
koğlu tarafından TÜBİTAK UME ve TAEK’in Kalite Yönetim
Sistemleri’nin son 5 yıl içerisindeki gelişmeleri ve iyileştirme
faaliyetlerini özetleyen sunum yapıldı. Sunum sonrası TC-Q
üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede UME ve TAEK'in
Kalite Yönetim Sistemleri'nin işlevsel ve sürdürülebilir oldu-
ğuna karar verildi. TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi’nin
ISO Guide 34 dokümanının şartlarına uyumlu hale getiril-
mesi çalışmalarının 2009 yılında başlayıp 2012 yılı sonunda
tamamlandığı bilgisi TC-Q Toplantısı’nda paylaşıldı. Komite
üyeleri tarafından da ISO GUIDE 34 şartlarına göre yeniden
yapılandırılmış kalite yönetim sistemine onay verildi.
Kalite Yönetim Sistemi Denetimlerden
3. Kez Başarıyla Geçti
Türkiye-Ukrayna Ortak Bilimsel Proje Çağrısı Açıldı
Kalite yönetim sistemleriyle ilgili örnek uygulamalar ko-
nusunda bilgi paylaşımını da amaçlayan toplantıda UME'nin
koordinatörlüğünde EURAMET Projesi olarak yürütülen iki
bağımsız dış denetim ile ilgili sunumlar yapıldı. İşlevsel ve
örnek kalite yönetim sistemiyle, bölgede dış denetimlerdeki
aktif faaliyetleriyle TÜBİTAK UME EURAMET TC-Q’nun en et-
kin üyelerinden birisi hale geldi.
TÜBİTAK UME’nin Kalite Yönetim Sistemi EURAMET ta-
rafından oluşturulan ve kalite konusunda faaliyet gösteren
Kalite Teknik Komitesi (TC-Q) tarafından 2002 ve 2008 yılla-
rında gerçekleştirilen denetimlerden de başarıyla geçmişti.
TÜBİTAK ile Ukrayna Bilim, Yenilik ve Enformatizasyon
Ajansı (DKNII) arasında iki yılda bir açılan 2514 kodlu ortak
bilimsel araştırma proje çağrısı, bu yıl
15 Nisan tarihinden itibaren başvuru-
lara açıldı. Çağrıya üniversiteler, araştır-
ma kuruluşları, kamu kurumları ve özel
sektör kuruluşları Ukraynalı ortaklarıy-
la birlikte hazırladıkları projelerle katılabilecek. Kabul edilen
projeler 2014 - 2015 yılları arasında yürütülecek olup Türk
araştırma ekibine araştırma ve seyahat masraflarının kar-
şılanması amacıyla, PTİ ödemeleri ve Kurum Hissesi hariç,
240.000 TL'ye (120.000 TL/12 ay) kadar destek verilebilecek.
15 Nisan - 14 Haziran 2013 tarihleri
arasında açık olacak çağrının öncelikli
alanları, bilgi ve iletişim teknolojileri,
yeni malzemeler ve teknolojiler, nano-
teknoloji, Enerji, enerji verimliliği, çevre
güvenliği, Biyotıp, biyoteknoloji, deniz ve jeofizik araştırma-
ları, makine ve ekipmanlar, otomotiv teknolojileri ve gıda
olmak üzere belirlendi.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52