Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
43
YTE Hizmet İçi Eğitim Programına Katıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenle-
nen hizmet içi eğitim programına, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen
Bütünleşik Sosyal YardımHizmetleri (BÜTÜNLEŞİK) Projesi ve
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Pu-
anlama Formülünün Geliştirilmesi (PUAN) Projelerini temsil
için katılındı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevli Sosyal Yardım
ve İnceleme Görevlilerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
Antalya’da yapıldı.
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü (YTE) adına ayrılan oturumlarda Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri (BÜTÜNLEŞİK) Projesi ve Sosyal Yardım Yararla-
nıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Ge-
liştirilmesi (PUAN) Projesi tanıtımı yapıldı. Eğitimler iki ayrı
salonda dört paralel oturumdan oluşacak şekilde organize
edildi. Verilen eğitim programı kapsamında üç oturumda
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
yürütülen “Potansiyel Ağaçlandırma
Sahaları Veritabanı İle Havza İzleme
Sisteminin Geliştirilmesi Projesi” Mevcut
Durum Analizi ve İhtiyaçların Tespiti
Teknik Danışmanlık Hizmeti Projesi
çalışmaları tamamlandı.
TÜBİTAK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında im-
zalanan protokol kapsamında başlayan ve yükleniciliğini
TÜBİTAK BİLGEM YTE üstlendiği Proje kapsamında; Ağaç-
landırma Sahaları Veritabanı ile Havza İzleme Sisteminin
Geliştirilmesine yönelik olarak, mevcut durumun analiz
edilmesi ve alanında uzman akademisyenlerin desteği ile
izleme sistemi ve potansiyel sahaların tespitine yönelik veri
altyapısı ve model oluşturulması çalışmaları yapıldı.
ÇEM Projesi Çalışmaları Tamamlandı
TÜBİTAK BİLGEM YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahra-
man Güngör ve EnstitüMüdürYardımcısı Mustafa Başgün’ün
katılımıyla, ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı makamında ziya-
ret edilerek kapanış toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen
bu ziyarette projenin son hali sunuldu.
BÜTÜNLEŞİK Projesi’nde yapılacak iş ve işlemler uygulamalı
olarak gösterildi, bir oturumda ise PUAN Projesi ile ilgili bil-
gilendirme sunumu yapıldı.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52