Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu
MAYIS 2013
31
TÜBİTAK MAM Antalya’da Derin Deniz
Çamur Volkanlarını Araştırdı
A
drasan-Gelidonya Burnu (Antalya) açıklarında bulunan
derin deniz çamur volkanları, TÜBİTAK MAM Çevre Ensti-
tüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Patricia Ramey-Balcı’nın
da katılımıyla, keşif gemisi Nautilus’taki bilim insanları tara-
fından incelendi. Rhode Island Üniversitesi (URI) araştırma-
cılarından Dr. Nicole Raineault tarafından organize edilen
araştırma seferi, Türkiye, A.B.D. ve Yunanistan’dan biyolog,
ekolog, jeolog, harita uzmanları ve jeokimyacıların bir araya
gelmesiyle, uluslararası ve çok disiplinli bir işbirliği ile yapıl-
dı.
Denizaltı dağ ve sıradağlarının tektonik olarak aktif böl-
gelerinde bulunan söz konusu çamur volkanları, yüz met-
relerce yüksekliğe ve kilometrelerce genişliğe sahip deniz
tabanı oluşumlarıdır. Son teknoloji ürünü robotik kollar ve
uzaktan kumandalı insansız denizaltılar (ROV) kullanılarak,
2300 metre derinliğe kadar yüksek çözünürlüklü görüntüler,
haritalar ve biyolojik örnekler toplanmış, Nautilus keşif plat-
formu, nadir olarak rastlanan bu derin deniz ortamının çok
az bilinen biyolojik çeşitliliği ve kemosentetik toplulukları
hakkında bilgi toplanmasına olanak sağlamıştır.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...52